Takaisin

Pintanäytteen luotettavuus diabeetikon osteomyeliitin mikrobiologisessa diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Mari Kanerva; tarkastanut 24.3.2021 Tapani Ebeling
10.6.2009

Näytön aste: B

Pintaviljelynäyte ei ilmeisesti ole luotettava mikrobiologinen tutkimusmenetelmä selvitettäessä diabeetikon osteomyeliitin aiheuttajaa.

Ranskalaisen yleissairaalan diabetesjalkaklinikan tutkimus «Senneville E, Melliez H, Beltrand E ym. Culture of...»1, jossa tapaukset oli kerätty prospektiivisesti vuosilta 1996–2004. Tiedot kerättiin retrospektiivisesti. Tutkimuksen 76 potilaalla ei ollut antibioottihoitoa 4 viikkoon ennen viljelynäytteiden ottamista. Luubiopsiaa ja 3 päivän sisällä siitä otettua pintaviljelynäytteen bakteeriviljelytulosta verrattiin toisiinsa. Viljelynäytteet tutkittiin semikvantitatiivisesti.

Mikrobiologisten tutkimusmenetelmien tulokset olivat yhteneväiset 22,5 %:ssa tutkimuksista. Parhaiten tutkimusmenetelmät vastasivat toisiaan S. aureuksen (yhtenevyys 42 %) osalta. Gram-negatiivisilla bakteereilla yhtenevyys oli 28,5 % ja streptokokeilla 25,8 %. Huonoin yhtenevyys oli anaerobeilla ja korynebakteereilla (0 %) ja matala myös koagulaasinegatiivisilla (2,8 %). Luubiopsioista löytyi enemmän koagulaasinegatiivisia stafylokokkeja ja pienempiä määriä bakteereita kuin pintanäytteistä.

Pintaviljely ei luotettavasti edusta luubiopsian löydöksiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Prospektiivinen pienehkö (n = 21) ranskalaistutkimus «Kessler L, Piemont Y, Ortega F ym. Comparison of m...»2, jossa selvitettiin luun neula-aspiraatin ja haavan pohjan pintaviljelyn bakteerilöydösten laatua ja määrää. Tutkimukseen otettiin vuosina 2002–2003 diabetesklinikan potilaita, joilla oli 3 kuukautta avoimena pysynyt haava ja natiivikuvassa todettu osteomyeliitti. Punktiokohta valittiin kuvan perusteella. Ei kerrottu, kuka punktion teki, mutta epäiltiin, että se ei aina osunut osteiittiin, koska 14/21:lta tuli vain tippa nestettä viljelyyn. Viljely otettiin ennen kirurgista revisiota haavan pinnalta.

Pintaviljelyllä löytyi keskimäärin 2,04 bakteeria ja punktionäytteen viljelyllä 1,09 (p < 0,02). Vain 4/21:stä tutkimustulokset olivat yhteneväiset, luubakteeri löytyi myös pintaviljelyllä yhteensä 13/21. 5 potilaalla luubiopsia oli negatiivinen, joista 1 ilmeisesti ei ollutkaan osteiitti ja 2:lla oli ollut antibioottihoito. Kun punktiossa oli vain 1 bakteeri, se oli 70 %:ssa S. aureus. Punktiokomplikaatiota ei tullut.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Senneville E, Melliez H, Beltrand E ym. Culture of...»1: Tutkimus oli tehty hyvin, ja näytteenotto ja viljelymenetelmät oli hyvin kuvattu.

«Kessler L, Piemont Y, Ortega F ym. Comparison of m...»2: Tutkimuksessa oli joitakin tekijöitä (biopsian teknistä onnistumista epäiltiin, 2 potilaalla oli ollut edeltävä antibioottihoito), jotka saattoivat harhauttavasti vaikuttaa lopputulokseen.

Kommentti molemmista tutkimuksista: Molemmissa tutkimusasetelma oli prospektiivinen, mutta varsinkin jälkimmäinen oli pienehkö, ja siinä oli sekoittavia tekijöitä. Tulokset olivat kuitenkin samansuuntaiset, ja voidaan todeta, että haavan pinnan bakteeriviljely ei edusta hyvin osteomyeliitin aiheuttajabakteereita.

Asiaa käsitellään myös 2019 julkaistussa kansainvälisessä hoitosuosituksessa «https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf»1 «IWGDF Guidelines on the prevention and management ...»3.

Kirjallisuutta

  1. Senneville E, Melliez H, Beltrand E ym. Culture of percutaneous bone biopsy specimens for diagnosis of diabetic foot osteomyelitis: concordance with ulcer swab cultures. Clin Infect Dis 2006;42:57-62 «PMID: 16323092»PubMed
  2. Kessler L, Piemont Y, Ortega F ym. Comparison of microbiological results of needle puncture vs. superficial swab in infected diabetic foot ulcer with osteomyelitis. Diabet Med 2006;23:99-102 «PMID: 16409574»PubMed
  3. IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease, 2019. https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf