Takaisin

Ensihoito (kriisi-intervention alkuvaihe)

Näytönastekatsaukset
Kristian Wahlbeck
15.10.2014

Näytön aste: D

Aktiivisia rutiininomaisia hoitointerventioita tulisi välttää ensimmäisten viikkojen aikana traumasta, ja tarpeenmukaisten toimenpiteiden tulisi perustua huolelliseen yksilölliseen arviointiin. Bentsodiatsepiinien käyttöä tulisi välttää. Voimakkaita stressivasteita tulee pyrkiä rauhoittamaan psykososiaalista tukea tarjoamalla, vaikka tutkimusnäyttö varhaisten interventioiden hyödystä traumaperäisen stressihäiriön ehkäisyssä on vähäistä.

Systemaattinen katsaus «North CS, Pfefferbaum B. Mental health response to...»1 mielenterveyden huomioimisesta suuronnettomuustilanteissa toteaa, että ensilinjan toimenpiteistä, kuten psykologisesta ensiavusta, jälkipuinnista, kriisineuvonnasta ja psykoedukaatiosta ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä hyötyjen ja haittojen arvioimiseksi. Katsaukseen sisällytettiin vain yhdysvaltalaisia tutkimuksia, joista valtaosa koski vastetta terrori-iskuihin. Kirjoittajat kuitenkin suosittelevat mielenterveystyön sisällyttämistä katastrofiorganisaatioihin ja ensivasteeseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

WHO:n suositustyöryhmä «World Health Organization. WHO Guidelines for the ...»4 ei löytänyt yhtään satunnaistettua tutkimusta lääkityksen käytöstä akuutin stressioireyhtymän hoitoon. Yksi pieni ei-satunnaistettu tutkimus «Gelpin E, Bonne O, Peri T ym. Treatment of recent ...»5 ei osoittanut eroa bentsodiatsepiinihoitoa saaneiden ja bentsodiatsepiinihoitoa saamattomien välillä. Koska bentsodiatsepiineihin tiedetään liittyvän merkittävä toleranssin kehittyminen, vieroitusoireita ja väärinkäyttöä, niiden käyttöä ei suositella alkuvaiheessa traumaattisen tapahtuman jälkeen.

National Center for PTSD ja The National Child Traumatic Stress Network –järjestöjen julkaisemassa oppaassa "Psychological first aid: Field Operation Guide" «Psychological First Aid. Field operation Guide. 2....»2 ja NIMH:n konsensusjulkilausumassa «Mental Health and Mass Violence: Evidence-Based Ea...»3 on kuvattu periaatteita, jotka pohjaavat tällä hetkellä käytettävissä olevaan tutkimustietoon ja asiantuntijoiden näkemykseen traumaperäisten ongelmien ehkäisystä. Keskeisiä toimintaperiaatteita ovat seuraavat:

 1. Kontakti ja sitoutuminen; suotuisan inhimillisen ja tunkeilemattoman kontaktin tarjoaminen.
 2. Turvallisuus ja lohtu; välittömän ja jatkuvan turvavyöhykkeen tarjoaminen huolehtimalla fyysisistä ja psyykkisistä perustarpeista.
 3. Vakauttaminen; emotionaalisesti ylikuormittuneen uhrin rauhoittaminen ja orientoiminen.
 4. Informaation kerääminen senhetkisistä tarpeista ja huolenaiheista, neuvonta; varmistetaan uhrin välittömät tarpeet ja huolenaiheet ja pyritään vastaamaan niihin informaation tarjoamisella ja käytännöllisillä neuvoilla.
 5. Yhdistäminen sosiaaliseen tukiverkostoon; varmistetaan yhteys perheeseen, luonnolliseen sosiaaliseen tukiverkostoon ja paikallisiin auttamisjärjestelmiin.
 6. Selviytymisinformaation tarjoaminen; tarjotaan informaatiota stressireaktioista ja tuetaan adaptiivisia selviytymiskeinoja.
 7. Yhdistäminen tukipalveluihin; yhdistetään uhrit käytettävissä oleviin tukipalveluihin myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen.
 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Tutkimusnäytön puuttuessa suositellaan tällä hetkellä käytettävissä olevan kliinisen kokemuksen ja traumateorian periaatteiden mukaisen toimintamallin käyttöä psykososiaalisen tuen järjestämisessä varhaisvaiheen traumatisoitumisen ehkäisemiseksi.

Kirjallisuutta

 1. North CS, Pfefferbaum B. Mental health response to community disasters: a systematic review. JAMA 2013;310:507-18 «PMID: 23925621»PubMed
 2. Psychological First Aid. Field operation Guide. 2. painos. National Child Traumatic Stress Network, National Center for PTSD, 2006
 3. Mental Health and Mass Violence: Evidence-Based Early Psychological Intervention for Victims/Survivors of Mass Violence. Washington D.C: NIH Publication No 02-5138, 2002
 4. World Health Organization. WHO Guidelines for the Management of Conditions Specifically Related to Stress. Geneva, 2013. http://www.who.int/mental_health/resources/emergencies
 5. Gelpin E, Bonne O, Peri T ym. Treatment of recent trauma survivors with benzodiazepines: a prospective study. J Clin Psychiatry 1996;57:390-4 «PMID: 9746445»PubMed