Takaisin

Moniammatillinen PTSD:n hoito perusterveydenhuollossa

Näytönastekatsaukset
Raimo Isoaho
15.10.2014

Näytön aste: B

Moniammatillisen tiimin antama hoito perusterveydenhuollossa näyttäisi vähentävän depression oireita yhtä paljon kuin tavanomainen hoito niillä iäkkäillä, joilla on samanaikaisesti depressio ja traumaperäinen stressihäiriö (PTSD).

Aikaisemmin tiedetään, että ne depressiosta kärsivät potilaat, joilla on samanaikaisesti PTSD, kärsivät vaikeammista toiminnallisista oireista ja toipuvat hitaammin kuin ne, joilla ei ole samanaikaista PTSD:tä.

Chan ja hänen työtoverinsa tutkivat (RCT-tutkimus) «Chan D, Fan MY, Unützer J. Long-term effectiveness...»1 PTSD:n vaikutuksia depression vaikeusasteeseen, hoitovasteeseen ja hoidon kustannuksiin iäkkäillä. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen (the IMPACT study) potilaat rekrytoitiin 18 perusterveydenhuollon vastaanotolta viiden osavaltion alueelta.

Kaikkiaan 1 801 potilasta, joiden ikä oli 60 vuotta tai sen yli, kärsi eriasteisesta depressiosta. Heidät satunnaistettiin joko moniammatillisen tiimin (depressiohoitaja, potilasopetus) antamaan hoitoon perusterveydenhuollossa tai ”tavanomaisen hoidon” ryhmään. Tavanomainen hoito perusterveydenhuollossa käsitti tarvittaessa psykiatrisen konsultaation. Alaryhmäanalyysi tehtiin niistä 191 potilasta, joilla oli depression lisäksi seulontapositiivinen PTSD.

Depression vaikeusastetta mitattiin 24 kuukauden ajan. Sen perusteella arvioitiin niiden päivien lukumäärä, jolloin potilaat eivät olleet depressiivisiä, mikä oli keskeinen vastemuuttuja. Masennuksesta ja PTSD:stä kärsivillä moniammatillisen tiimin hoidossa oli keskimäärin 346 vuorokautta ilman depressio-oireita ja tavanomaisen hoidon ryhmässä 247 vuorokautta. Toissijaisina vastemuuttujina seurattiin kustannuksia sairaalahoidon, polikliinisen hoidon ja lääkkeiden osalta. Lähtötilanteessa ne potilaat, joilla oli depression lisäksi CAPS-mittarilla seulontapositiivinen PTSD, kärsivät vaikeammista depression oireista kuin ne, joilla ei ollut PTSD:tä. Kahden vuoden aikana moniammatillisen hoidon vaste oli jonkin verran parempi kuin vaste tavanomaisen hoidon ryhmässä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kaikissa ryhmissä hoitovasteet todettiin jo vuoden kuluessa hoidon aloittamisesta. Hoidon kokonaiskustannukset eivät eronneet toisistaan niillä depressiosta kärsineillä, joilla oli PTSD tai niillä, joilla sitä ei ollut.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Chan D, Fan MY, Unützer J. Long-term effectiveness of collaborative depression care in older primary care patients with and without PTSD symptoms. Int J Geriatr Psychiatry 2011;26:758-64 «PMID: 21495079»PubMed