Takaisin

Ongelmanratkaisuterapia masennustilojen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
16.6.2014

Näytön aste: A

Ongelmanratkaisuterapia on tuloksellinen masennustilojen hoitomenetelmä, joka soveltuu erityisesti lieväoireisten potilaiden hoitoon perusterveydenhuollossa.

Ongelmanratkaisuterapian vaikuttavuutta depression hoidossa analysoitiin meta-analyysissä «Cuijpers P, van Straten A, Warmerdam L. Problem so...»1, joka sisälsi 13 vuosina 1986−2004 toteutettua satunnaistettua tutkimusta (N = 588). Niissä verrattiin yksilö- tai ryhmämuotoisen ongelmanratkaisuterapian (käyntimäärien vaihtelu 6–12) vaikuttavuutta suhteessa vertailuhoitoon (yleisimmin hoitoa odottavat tai tavanomainen psykiatrinen hoito). Standardoitu keskimääräinen ES (efektikoko) kontrolliryhmään verrattuna oli 0,34 (95 % luottamusväli 0,02−0,48), ja se oli hieman parempi ryhmä- kuin yksilömuotoisessa terapiassa.

Vakavaa masennustilaa sairastavilla vaikuttavuus oli kuuden tutkimuksen perusteella vähäisempi, mutta silti parempi kuin vertailuryhmässä (ES-erotus 0,15, 95 % luottamusväli 0,01−0,30). Tutkimusten välillä oli mittavaa heterogeenisyyttä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissä «Cuijpers P, van Straten A, van Schaik A ym. Psycho...»2 tutkittiin 15 vuosina 1984–2007 julkaistuun satunnaistettuun tutkimukseen perustuen perusterveydenhuollon psykoterapeuttisten interventioiden (käyntimäärien vaihtelu 6–16) vaikuttavuutta masennukseen. Tutkimukseen sisältyi viisi yksilömuotoisen ongelmaratkaisuterapian vertailua (n = 228) tavanomaisen hoidon ryhmään tai lumelääkitykseen. Kahta lukuun ottamatta muut terapiat olivat kognitiivis-behavioraalisia.

Ongelmanratkaisuterapian vaikutus hoidon loppuessa ei eronnut merkitsevästi vertailuhoidosta (d = 0,19, 95 % luottamusväli -0,15–0,53, NNT (number needed to treat) 9,4), kun taas yli kaikkien interventioiden ero oli merkitsevä (d = 0,31, 95 % luottamusväli 0,17–0,45, NNT 5,8). Mikäli hoitoon ohjaus tapahtui perusterveydenhuollon lääkärin lähettämänä, vaikutus oli suotuisampi kuin seulonnan kautta terapiaan lähetetyillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissä «Cape J, Whittington C, Buszewicz M ym. Brief psych...»3, joka sisälsi kuusi vuosina 1995–2004 julkaistua tutkimusta ongelmanratkaisuterapiasta (kaikissa kuusi käyntikertaa), tutkittiin sen vaikuttavuutta masennustilan tai lieväasteisen depression hoidossa verrattuna tavanomaiseen hoitoon. Kahta lukuun ottamatta muut terapiat olivat kognitiivis-behavioraalisia.

Ongelmanratkaisuterapian vaikutus masennusoireiden vähenemiseen hoidon loppuessa oli hieman parempi kuin tavanomaisella hoidolla (d = -0,26, 95 % luottamusväli -0,49 – 0,03).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Cuijpers P, van Straten A, Warmerdam L. Problem solving therapies for depression: a meta-analysis. Eur Psychiatry 2007;22:9-15 «PMID: 17194572»PubMed
  2. Cuijpers P, van Straten A, van Schaik A ym. Psychological treatment of depression in primary care: a meta-analysis. Br J Gen Pract 2009;59:e51-60 «PMID: 19192368»PubMed
  3. Cape J, Whittington C, Buszewicz M ym. Brief psychological therapies for anxiety and depression in primary care: meta-analysis and meta-regression. BMC Med 2010;8:38 «PMID: 20579335»PubMed