Takaisin

Puhelimitse toteutettu psykoterapia masennustilojen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
18.6.2014

Näytön aste: C

Puhelimitse toteutettu psykoterapia voi lievissä masennustiloissa olla hyödyllistä tietyille potilasryhmille, jos terapiakäyntien toteutus ei ole mahdollista merkittävien ulkoisten esteiden takia.

Vuosina 1966−2006 julkaistut satunnaistetut kliiniset kokeet puhelimitse toteutettujen terapioiden vaikuttavuudesta sisältävässä meta-analyysissä «Bee PE, Bower P, Lovell K ym. Psychotherapy mediat...»1 oli mukana kuusi pääosin lieväasteiseen depressioon kohdistuvaa tutkimusta (N = 726). Niissä verrattiin puhelimitse toteutetun – ongelmanratkaisuterapiaan, interpersonaaliseen tai kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan perustuvan – lyhytpsykoterapian (6−12 sessiota) tuloksellisuutta hoidon odottamiseen tai tavanomaiseen perusterveydenhuollossa annettuun depression hoitoon.

Puhelinterapian todettiin tuottavan myönteisemmän tuloksen kuin vertailuryhmässä (ES (efektikoko) = 0,44, 95 % luottamusväli 0,29−0,59).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Hoidon keskeyttämisen, suuren vaihtelun ja tavanomaisiin terapiakäynteihin perustuvien vertailujen puutteen vuoksi tuloksiin tulee suhtautua alustavana näyttönä puhelinterapian mahdollisuuksista lieväasteisen depression hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Bee PE, Bower P, Lovell K ym. Psychotherapy mediated by remote communication technologies: a meta-analytic review. BMC Psychiatry 2008;8:60 «PMID: 18647396»PubMed