Takaisin

Pienimolekyylinen hepariini vai varfariini laskimotukoksen estoon syöpäpotilaalla

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
8.5.2015

Näytön aste: B

Pienimolekyylinen hepariini estää ilmeisesti varfariinia tehokkaammin alaraajan proksimaalisen laskimotukoksen uusiutumista syöpäpotilailla, ilman että verenvuotokomplikaatiot lisääntyvät.

200 syöpää sairastavaa potilasta satunnaistettiin avoimessa monikeskustutkimuksessa «Hull RD, Pineo GF, Brant RF ym. Long-term low-mole...»1joko tintsapariini- tai varfariinihoitoon proksimaalisen syvän laskimotukoksen hoidoksi. Kolme kuukautta kestäneen hoidon aikana tromboembolia uusiutui hepariiniryhmässä 6 %:lla ja varfariiniryhmässä 10 %:lla (p > 0,05), vuoden seurannan aikana vastaavasti 7 % ja 16 % (p = 0,44). Verenvuotokomplikaatioissa tai kuolleisuudessa ei ollut eroja.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

146 syöpää sairastavaa potilasta satunnaistettiin avoimessa monikeskustutkimuksessa «Meyer G, Marjanovic Z, Valcke J ym. Comparison of ...»2joko enoksapariini- tai varfariinihoitoon proksimaalisen syvän laskimotukoksen hoidoksi. Kolme kuukautta kestäneen hoidon aikana 7 (10,5 %) enoksapariinia saaneista potilaista sai joko vakavan verenvuotokomplikaation tai uuden laskimotukoksen, kun varfariinia saaneista 15 (21,1 %) sai vastaavan primaarin päätetapahtuman (p = 0,09). Kolmen kuukauden aikana 8 (11,3 %) enoksapariinia ja 17 (22,7 %) varfariinia saaneista kuoli (p = 0,07). Vuotokomplikaatioon kuoli 6 (8 %) varfariinilla hoidetuista, mutta ei yksikään enoksapariinia saaneista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

672 syöpäpotilasta satunnaistettiin «Lyman GH, Khorana AA, Falanga A ym. American Socie...»4 saamaan syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian hoidoksi 6 kuukauden ajan joko perinteistä daltepariinin jälkeistä varfariinia tai pelkästään daltepariinia. Daltepariiniannos oli 200 IU/kg x 1 ja sitä jatkettiin 4 viikkoa, jonka jälkeen annosta laskettiin 150 IU/kg x 1, varfariinin INR tavoite oli 2,0–3,0. Daltepariiniryhmässä 8 % ja varfariiniryhmässä 16 % sai uusivan syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian. Verenvuotokomplikaatioiden esiintyvyys oli samaa luokkaa (4–6 % suuria vuotoja ja 14–91 % kaikkia vuotoja).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Työryhmä haki kirjallisuudesta satunnaistetut tutkimukset, missä verrattiin antikoagulaatiota järkevään verrokkiaineistoon syöpää sairastavilla «Lee AY, Levine MN, Baker RI ym. Low-molecular-weig...»3, «Lyman GH, Khorana AA, Falanga A ym. American Socie...»4. Antikoagulantteina olivat joko pienimolekyylinen hepariini, fraktioimaton hepariini tai K-vitamiinin estäjä (oraalinen antikoagulantti). Ryhmä löysi kolme satunnaistettua tutkimusta, jotka selvittivät primaarin lasikimotukoksen ehkäisyä ja neljä tutkimusta jotka vertasivat pienimolekyylistä hepariinia ja varfariinia laskimotukoksen sekundaaripreventiossa.

Laskimotuloksen ensisijaiseksi tukosprofylaksiaksi suositellaan antikoagulaatiota sairaalahoitoon joutuville syöpäpotilaille. Suositus perustuu pääosin tutkimuksiin, joihin otetuista potilaista vain pieni osa sairasti syöpää.

Avohoidossa oleville syöpäpotilaille ei suositella rutiiniprofylaksia.

Thalidomidilla tai lenalidomidilla hoidettaville tai deksametasonia saavilla on suuri laskimotuloksen vaara, minkä vuoksi antikoagulaatiota suositellaan. Suositus perustuu kuitenkin ekstrapolaatioon, joka on tehty ortopedisten leikkausten jälkeisen ja rintasyöpää sairastavien aineistoissa.

Metastasoinutta rintasyöpää sairastavilla pieniannoksinen varfariini on estänyt tehokkaasti laskimotukoksia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Hull RD, Pineo GF, Brant RF ym. Long-term low-molecular-weight heparin versus usual care in proximal-vein thrombosis patients with cancer. Am J Med 2006;119:1062-72 «PMID: 17145251»PubMed
 2. Meyer G, Marjanovic Z, Valcke J ym. Comparison of low-molecular-weight heparin and warfarin for the secondary prevention of venous thromboembolism in patients with cancer: a randomized controlled study. Arch Intern Med 2002;162:1729-35 «PMID: 12153376»PubMed
 3. Lee AY, Levine MN, Baker RI ym. Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med 2003;349:146-53 «PMID: 12853587»PubMed
 4. Lyman GH, Khorana AA, Falanga A ym. American Society of Clinical Oncology guideline: recommendations for venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer. J Clin Oncol 2007;25:5490-505 «PMID: 17968019»PubMed