Takaisin

Anti-infektiivisen hoidon jaksottaminen lyhyen ajan sisällä

Näytönastekatsaukset
Marja Pöllänen
14.4.2016

Näytön aste: A

Lyhyen ajan sisällä tehdyllä tehokkaalla anti-infektiivisellä hoidolla on mahdollisuus päästä samanlaiseen paranemistulokseen kuin pitkällä aikavälillä osa-alueittain tapahtuvalla hoidolla.

Cochrane -katsaukseen «Eberhard J, Jepsen S, Jervøe-Storm PM ym. Full-mou...»1otettiin mukaan Cochrane CENTRAL-, MEDLINE ja EMBASE -tietokannoista maaliskuuhun 2015 mennessä julkaistut kliiniset satunnaistetut hoitotutkimukset, joissa oli verrattu tavanomaista usealla eri hoitokäynnillä tehtyä anti-infektiivistä parodontologista hoitoa (kontrolli) lyhyen ajan kuluessa (24 tuntia) tehtyyn koko suun depuraatioon, Lisäksi katsauksessa selvitettiin onko lyhyen ajan kuluessa tehdyn hoidon yhteydessä käytetystä paikallisesta antimikrobihuuhtelusta hyötyä. Potilaat olivat kroonista aikuisparodontiittia sairastavia ja seuranta-ajan piti olla vähintään 3 kuukautta. Katsaukseen ei otettu mukaan artikkeleita, jotka käsittelivät aggressiivisen parodontiittin hoitoa tai joissa oli mukana potilaita, joilla oli systeemisiä sairauksia tai joita oli hoidettu systeemisillä antibiooteilla. Ensisijainen tulosmuuttuja oli hampaiden menetys ja toissijaisia olivat taskusyvyyden muutos, vuotoprosentti (BOP), kliinisen kiinnityskudostason muutos (CAL) ja hoidon haittavaikutukset.

Mukaan valikoitui 12 tutkimusta, joissa oli yhteensä 389 potilasta. Tutkimuksista 4 harhan riski arvioitiin vähäiseksi. Mikään tutkimuksista ei käsitellyt ensisijaista tulosmuuttujaa (hampaiden menetystä), tulokset käsittelivät toissijaisia tulosmuuttujia. Lyhyen ajan kuluessa tehdyn hoidon hoitotulokset eivät poikenneet tavanomaisesta leukaneljänneksittäin tehdyn hoidon hoitotuloksista. Hoitomuotojen erot olivat niin pieniä, että ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, eikä niitä myöskään voida pitää kliinisesti merkittävinä. Tulokset käsittelivät koko suun kliinisten muuttujien eroa. Taskusyvyyden muutos oli 0,01 mm (95 % luottamusväli -017–0,19, p = 0,9) suurempi lyhyellä ajanjaksolla tehdyllä hoidolla 3 kuukauden kuluttua ja 0,03 mm (95 % luottamusväli -0,12–0,17, p = 0,73) 6 kuukauden kuluttua. Kliinisen kiinnityskudostason muutos oli kontrollihoidolla 0,02 mm parempi (95 % luottamusväli -0,26–0,20) 3 kuukauden kuluttua ja 0,05 mm parempi (95 % luottamusväli -0,11–0,22) lyhyellä ajanjaksolla tehdyllä hoidolla 6 kuukauden kuluttua. BOP madaltui kontrollihoidolla 2,86 % paremmin (95 % luottamusväli -7,65–1,93) ensimmäisen 3 kuukauden aikana, 6 kuukauden kuluttua tulos oli 1,98 % parempi (95 % luottamusväli -5,23–9,2) lyhyellä aikavälillä tehdyllä hoidolla. Kun verrattiin paikallisen antimikrobihuuhtelun käyttöä lyhyellä ajanjaksolla tehdyn hoidon lisänä, ei siitä saatu merkittävää lisähyötyä. Haittavaikutuksia raportoitiin 8 tutkimuksessa, tyypillisin oli ruumiinlämmön nousu lyhyellä ajanjaksolla tehdyn hoidon jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Eberhard J, Jepsen S, Jervøe-Storm PM ym. Full-mouth treatment modalities (within 24 hours) for chronic periodontitis in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;4:CD004622 «PMID: 25884249»PubMed