Takaisin

Galantamiinin vaikutus omatoimisuuteen lievässä tai keskivaikeassa Alzheimerin taudissa

Näytönastekatsaukset
Minna Raivio ja Tuula Pirttilä †
9.9.2016

Näytön aste: A

Galantamiini ylläpitää omatoimisuutta lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla.

NICEn systemaattisessa katsauksessa «Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and c...»1 «http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm»1 arvioitiin galantamiinin kliinistä tehoa ja kustannusvaikuttavuutta lievässä ja keskivaikeassa Alzheimerin taudissa. Katsauksessa on mukana 6 heinäkuuhun 2004 mennessä julkaistua kontrolloitua tutkimusta ja 1 julkaisematon kontrolloitu tutkimus, joissa on tutkittu galantamiinin tehoa annoksilla 8−36 mg/vrk. Tutkimusten kesto vaihteli: 3 kuukautta (n = 3), 5 kuukautta (n = 1), ja 6 kuukautta (n = 2). Kaikkiaan tutkimuksiin osallistui yhteensä 3 324 lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta (1 051 lume- ja 2 273 galantamiiniryhmässä), joiden keski-ikä kaikissa tutkimuksissa vaihteli 70 ja 80 ikävuoden välillä.

Tutkimuksissa on selvitetty galantamiinin vaikutusta päivittäiseen suorituskykyyn käyttäen kolmea erilaista mittaria:DAD (n = 3), ADCS-ADL (n = 1) ja PDS (n = 1). Kaikissa 3 tutkimuksessa, joissa käytettiin DAD-mittaria, galantamiinihoito hidasti merkitsevästi toimintakyvyn heikkenemistä (potilaita 1 381). Ero lumeryhmään 3 kuukauden hoidon jälkeen annoksella 24−32 mg/vrk oli 4,1 ja 4,8 pistettä. Ero lumeryhmään 6 kuukauden hoidon jälkeen oli 2,8 pistettä (ei merkitsevä) annoksella 24 mg/vrk ja 3,4 pistettä (p < 0,05) annoksella 32 mg/vrk. 5 kuukauden hoito galantamiinilla annoksilla 16 mg ja 24 mg/vrk hidasti merkitsevästi toimintakyvyn heikkenemistä arvioituna ADCS-ADL-mittarilla, ero lumeryhmään 3,1 ja 2,4 pistettä. Todennäköisyys toimintakyvyn heikkenemiselle 6 kuukauden hoidon jälkeen oli vähäisempi galantamiinihoidossa (18−36 mg/vrk) arvioituna PDS-mittarilla, mutta ero lumeryhmään ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

NICEn meta-analyysin tulokset osoittivat, että galantamiinihoito annoksilla 16−24 mg/vrk kohentaa päivittäistä toimintakykyä osalla lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Laajassa saksalaisessa katsausartikkelissa «Prvulovic D, Hampel H, Pantel J. Galantamine for A...»2 on käyty läpi kaikki lumekontrolloidut tutkimukset ja meta-analyysit galantamiinista, sen tehosta, turvallisuudesta ja siedettävyydestä. Artikkelissa käytiin läpi 10 RCT-työtä (N = 6 805) sisältävää Cochrane-analyysia galantamiinista Alzheimerin taudin ja MCI:n hoidossa, Hansenin laatima katsaus ja meta-analyysi, mikä sisälsi 7 RCT-tutkimusta galantamiinista ja German Institute for Quality and Efficiency in Healthcaren julkaisema systemoitu katsaus RCT-tutkimuksista koskien AKE-lääkkeitä. Lisäksi Prvolovicin review sisälsi 2 työtä, joissa vertailtiin galantamiinia ja donepetsiilia, ja 2 työtä galantamiinin pitkäaikaisesta tehosta. Päätetapahtumat olivat ADAS Cog, ADCS/ADL, DAD, NPI, CIBIC+ ja CGIC.

Galantamiini voi parantaa ja stabiloida kognitiota, päivittäistoimintoja ja vähentää käytösoireita ainakin 6 kuukauden ajan. Lisäksi 2 avoimessa tutkimuksessa hyöty jatkui 14 kuukauden saakka, ja noin kolmanneksella potilaista saavutettiin hyvin hidas oireprogressio 48 kuukauteen saakka.

Galantamiinilla ei voitu hidastaa lievän kognitiivisen heikentymän etenemistä Alzheimerin taudiksi. Se ei myöskään parantanut päivittäistoimia vaikean vaiheen Alzheimerin taudissa. Siedettävyys oli samaa luokkaa kuin donepetsiililla ja rivastigmiinilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tanin ja työryhmän systemaattisessa katsauksessa «Tan CC, Yu JT, Wang HF ym. Efficacy and safety of ...»3 arvioitiin donepetsiilin, galantamiinin, rivastigmiinin ja memantiinin tehoa ja turvallisuutta lievässä, keskivaikeassa ja vaikeassa Alzheimerin taudissa. Tutkimuksia etsittiin elektronisista tietokannoista, kongressiesitelmistä, väitöskirjaluetteloista ja Cochrane-tutkimusrekistereistä. Haku kattoi julkaisut marraskuuhun 2013 asti. Mukaan otettiin englanninkieliset, satunnaistetut sokkoutetut tutkimukset, joissa verrattiin edellä mainittuja lääkkeitä lumeeseen. Meta-analyysiin valikoitui 10 donepetsiili-, 4 galantamiini-, 3 rivastigmiini- ja 6 memantiinitutkimusta, jotka sisälsivät riittävästi tietoa. Mukaan otettujen tutkimusten laatu arvioitiin kriteeristöllä, jonka on luonut The Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation Working Group (GRADE Working Group). Ensisijaisia päätetapahtumia olivat interventioiden vaikutus kognitioon, yleisvaikutelmaan, käytösoireisiin ja toimintakykyyn. Toissijaisia päätetapahtumia olivat lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset.

Meta-analyysiin galantamiinin suhteen osallistui yhteensä 2 265 lievää, kohtalaista tai vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta. Tutkittavien keski-iät olivat eri tutkimuksissa 77,1 (0,5) – 83,7 (5,7) vuotta. Seuranta-aika oli 24 viikkoa. Ensisijaisena tehon mittarina käytettiin kognitiota (ADAS-cog), yleisvaikutelmaa (CIBIC-plus), käytösoireita (NPI) ja toimintakykyä (ADCS-ADL).

Galantamiinin osalta meta-analyysin yhteenveto toimintakyvyn suhteen perustuu 3 satunnaistettuun, lumekontrolloituun ja kaksoissokkoutettuun monikeskustutkimukseen lievää ja keskivaikeaa tai vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltaisilla potilailla. Tässä todettiin merkitsevä, positiivinen vaikutus toimintakykyyn ADCS-ADL-mittarilla arvioituna galantamiinin 24 mg annoksella Alzheimerin taudin lievän ja keskivaikean vaiheen potilailla 1,85 (95 % luottamusväli 0,93–2,77), kun taas koko ryhmässä, jossa mukana olivat myös vaikean vaiheen potilaat, kognition paranemista ei voitu osoittaa 24 mg annoksella 0,68 (95 % luottamusväli 0,04-1,32). 32 mg tuloksia toimintakyvyn suhteen ei ilmoitettu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimuksessa muutokset kognitiossa, käytösoireissa ja toimintakyvyssä oli ilmoitettu keskiarvojen erona memantiinia käyttäneiden ja lumelääkettä saaneiden välillä. Tällöin tulosten kliinistä merkitystä on vaikea tulkita. Tulokset tulisi ilmoittaa kertomalla paremmaksi tulleiden tai stabiilina pysyneiden potilaiden osuutena (responderianalyysi).

Yleiset kommentit:

Yksittäisten tutkimusten potilasmäärät olivat suhteellisen pieniä. Tulokset vaihtelivat tehdyissä tutkimuksissa. Seuranta-ajat olivat lyhyitä. Uusien katsauksien myötä potilasmäärät olivat jo suuria ja seuranta-ajat pitkiä.

Kirjallisuutta

  1. Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and cost-effectiveness of donepezil, rivastigmine, galantamin and memantine for Alzheimer's disease. http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm
  2. Prvulovic D, Hampel H, Pantel J. Galantamine for Alzheimer's disease. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2010;6:345-54 «PMID: 20113148»PubMed
  3. Tan CC, Yu JT, Wang HF ym. Efficacy and safety of donepezil, galantamine, rivastigmine, and memantine for the treatment of Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. J Alzheimers Dis 2014;41:615-31 «PMID: 24662102»PubMed