Takaisin

Galantamiinin vaikutus kognitioon vaikeassa Alzheimerin taudissa

Näytönastekatsaukset
Minna Raivio, Tuula Pirttilä † ja tarkastanut 16.8.2015 Minna Raivio
21.5.2010

Näytön aste: B

Galantamiini parantanee kognitiota vaikeassa Alzheimerin taudissa vain vähän.

Eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa «Burns A, Bernabei R, Bullock R ym. Safety and effi...»1 tutkittiin galantamiinin tehoa vanhainkodissa asuvilla, vaikeata Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Seulotuista 505 potilaasta tutkimuksen aloitti 407 potilasta. Potilaat satunnaistettiin galantamiiniryhmään (n = 207) tai lumeryhmään (n = 200). Potilaat olivat 40−95-vuotiaita (keskiarvo 83,5 vuotta, naisia 81 %), MMSE 5−12 pistettä, liikuntakykyisiä ja heidän kuulonsa ja näkönsä tuli olla riittävän hyvä testeistä selviytymiselle. Valtaosalla (80,3 %) oli puhdas Alzheimerin tauti, lopuilla oli Alzheimerin taudin lisäksi vaskulaarisia muutoksia aivoissa. Tutkimuksesta jätettiin pois potilaat, joilla oli niin vaikea kardiovaskulaarinen sairaus, että 6 kuukautta kestävä tutkimus ei olisi onnistunut. Aikaisempi AT-lääkitys tuli olla lopetettu vähintään 3 kuukautta ennen tutkimusta. Galantamiinin ylläpitoannos oli 16−24 mg/vrk (87 % 24 mg/vrk). Tutkimuksen keskeytti 78 potilasta (19 %), yhtä paljon kummassakin ryhmässä.

Tutkimuksen lopettaneilla potilailla, joista oli tarvittavat tiedot (162 galantamiiniryhmä ja 149 lumeryhmä), galantamiini paransi kognitiota (SIB) 26 viikon jälkeen 1,9 pistettä, kun lumeryhmässä kognitio heikkeni 3,0 pistettä, ryhmien välinen ero 4,36 pistettä (95 % luottamusväli 1,3−7,5). Tulos oli vastaava myös LOCF-analyysissä. Päivittäinen toimintakyky heikentyi molemmissa ryhmissä eikä ryhmien välillä todettu merkittäviä eroja.

Galantamiinin siedettävyys oli hyvä eikä galantamiiniryhmässä esiintynyt mitään haittatapahtumaa merkitsevästi enemmän kuin lumeryhmässä. Kuolemantapauksia oli galantamiiniryhmässä merkitsevästi vähemmän kuin lumeryhmässä (4 % vs 11 %, p = 0,012). Galantamiiniryhmän paino laski ja sydämen syke laski enemmän kuin lumeryhmässä mutta merkittävän bradykardian (syke alle 50) esiintyvyydessä ei ollut eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Burns A, Bernabei R, Bullock R ym. Safety and efficacy of galantamine (Reminyl) in severe Alzheimer's disease (the SERAD study): a randomised, placebo-controlled, double-blind trial. Lancet Neurol 2009;8:39-47 «PMID: 19042161»PubMed