Takaisin

Galantamiinin vaikutus kognitioon tai Alzheimerin taudin ilmenemiseen MCI-potilailla

Näytönastekatsaukset
Minna Raivio, Tuula Pirttilä † ja tarkistanut 16.8.2015 Minna Raivio
23.5.2010

Näytön aste: B

Galantamiini ei ilmeisesti vaikuta kognitioon tai Alzheimerin taudin ilmenemiseen MCI-potilailla.

2 kansainvälisessä kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Winblad B, Gauthier S, Scinto L ym. Safety and eff...»1 (GAL-INT-11 ja GAL-INT-18, 177 keskusta 16 maassa) verrattiin galantamiinia ja lumetta keskenään 24 kuukauden ajan MCI-potilaiden hoidossa. Tutkimuksessa seulottiin kaikkiaan 2 757 vähintään 50-vuotiasta potilasta, joista 2 057 satunnaistettiin galantamiiniryhmään (n = 1 029) tai lumeryhmään (n = 1 028). Kaikkiaan 2 048 potilasta sai vähintään yhden lääkeannoksen, 1 026 galantamiini- ja 1 022 lumeryhmässä. MCI määriteltiin tilaksi, jossa potilaalla oli etenevä muistioire, yleisarviona CDR oli 0,5, CDR-muistiosio 0,5 ja hän suoriutui heikosti yhdessä muistitestissä (New York University delayed paragraph recall test). Tutkimuksesta suljettiin pois muun muassa potilaat, joilla oli neurodegeneratiivinen sairaus, sairastettu aivoverenkierron häiriö, vitamiinin puutostila, kliinisesti merkittävä endokriininen sairaus, munuaissairaus tai kardiovaskulaarinen sairaus tai alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö. Estrogeenin käyttö ilman lääketieteellistä syytä, E-vitamiinin käyttö, tulehduskipulääkkeiden käyttö ja Gingko biloban käyttö tutkimuksen aikana oli kielletty.

Potilaiden keski-ikä oli lumeryhmissä 70,1 ja 70,9 vuotta ja galantamiiniryhmissä 69,2 ja 70,6 vuotta. ApoE4-kantajia oli 43 % niistä, joilla lääke määritettiin (n = 1 587). Galantamiini aloitettiin annoksella 4 mg kaksi kertaa vuorokaudessa ja nostettiin kuukauden kuluttua annokseen 8 mg kaksi kertaa vuorokaudessa. Tämän jälkeen annosta nostettiin kuukauden kuluttua annokseen 12 mg kaksi kertaa vuorokaudessa, mutta pudotettiin uudelleen annokseen 8 mg kaksi kertaa vuorokaudessa, jos potilas ei sietänyt suurta annosta. Yksittäisen potilaan kohdalla tutkimus päättyi, kun hänellä todettiin dementia (CDR vähintään 1) tai kun 24 kuukauden seuranta-aika tuli täyteen. Tutkimuksen ensisijaiset päätemuuttujat olivat CDR-muutos 0,5:stä 1:een ja CDR-osioiden summa sekä ADAS-cog/MCI-muutos. Näiden lisäksi arvioitiin attentiota (DSST, Digit Symbol -testi) ja arkiselviytymisen muutosta (ADCS-ADL/MCI).

Kaikkiaan 124 (12,0 %) galantamiiniryhmän ja 184 (17,9 %) lumeryhmän potilaalla todettiin tutkimuksen aikana dementia; OR 0,74; 95 % luottamusväli 0,58−0,94. Toisessa tutkimuksessa ryhmien välinen ero oli 10 % vs 17 % ja toisessa 14 % vs 19 %. Kaplan–Meyerin analyysi ei kuitenkaan osoittanut merkitsevää eroa todennäköisyydessä säilyä MCI-tasolla 24 kuukauden hoidon jälkeen. CDR-summamuuttujan muutos oli vähäisempi galantamiiniryhmässä verrattuna lumeryhmään molemmissa tutkimuksissa mutta vain toisessa tutkimuksessa ryhmien välinen ero oli merkitsevä. ADAS-cog-muutoksessa tai arkiselviytymisessä ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä.

Hoidon keskeytti toisessa tutkimuksessa 365 potilasta (37 %); galantamiiniryhmässä 211 potilasta (43 %) (107 eli 22 % haittavaikutusten takia) ja lumeryhmässä 154 potilasta (31 %) (51 eli 10 % haittavaikutusten takia). Toisessa tutkimuksessa keskeyttäneitä oli 356 (34 %); galantamiiniryhmässä 215 (40 %, haittavaikutusten takia 125, 23 %) ja lumeryhmässä 141 (27 %, haittavaikutusten takia 54, 10 %). Pahoinvointia esiintyi galantamiiniryhmässä enemmän kuin lumeryhmässä (29 % vs 10 %); OR 2,9; 95 % luottamusväli 1,7−5,3. Satunnaistamisesta 24 kuukauden kuluessa 34 potilasta kuoli galantamiiniryhmässä ja 20 potilasta lumeryhmässä; RR 1,70; 95 % luottamusväli 1,0−2,90. 30 päivän kuluessa tutkimuksen loppumisen jälkeen kuoli 14 potilasta galantamiiniryhmässä ja 3 potilasta lumeryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Kuolleisuus oli molemmissa ryhmissä vähäisempi kuin vastaavan ikäisellä väestöllä, mutta se oli tutkimuksen aikana suurempi galantamiiniryhmässä kuin lumeryhmässä. Kuolinsyyt olivat kuitenkin heterogeenisia. 2 vuotta tutkimuksen loppumisen jälkeen tehdyssä pitkäaikaisseurannassa ei tullut merkitsevää eroa ryhmien välillä kuolleisuudessa.

Kirjallisuutta

  1. Winblad B, Gauthier S, Scinto L ym. Safety and efficacy of galantamine in subjects with mild cognitive impairment. Neurology 2008;70:2024-35 «PMID: 18322263»PubMed