Takaisin

Rivastigmiini lievän tai keskivaikean Alzheimerin taudin kognitiivisten oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall
13.9.2016

Näytön aste: A

Rivastigmiini kohentaa kognitiota lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla.

NICEn systemoitu katsaus «Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and c...»1 «http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm»1 käsitteli donepetsiilin, rivastigmiinin, galantamiinin ja memantiinin kliinistä tehoa ja kustannusvaikuttavuutta Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Mukaan otettiin englanninkieliset systematisoidut katsaukset sekä satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset. Abstraktit ja kongressiesitelmät otettiin mukaan, jos ne sisälsivät riittävästi tietoa. Haku kattoi julkaisut heinäkuuhun 2004 asti. Lisäinformaatiota etsittiin muun muassa julkaisuluetteloista ja asiantuntijoilta. Mukaan otetut tutkimukset olivat interventioita, joissa potilailla oli diagnosoitu Alzheimerin tauti ja tutkimuskohteena oli yleistila, kognitio, toimintakyky, mieliala ja käytösoireet tai elämänlaatu. Mukaan otettujen tutkimusten laatu arvioitiin kriteeristöllä, jonka on luonut NHS Centre for Reviews and Dissemination.

Cochrane-katsaus rivastigmiinista Alzheimerin taudin hoidossa oli päivitetty tilanteeseen vuonna 2005 «Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to ...»2 sekä koliiniesteraasi-inhibiittoreista Alzheimerin taudin hoidossa vuoteen 2009 «Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's...»3 ja nämä tarkistettiin. 4 julkaistua tutkimusta, 1 940 potilasta, (julkaistu 1998–1999) täytti kriteerit. Ryhmissä oli 114−725 potilasta, keski-iältään 69−75 vuotta. Hoidon kesto vaihteli 13−26 viikkoa. Kaikilla potilailla oli lievä tai keskivaikea Alzheimerin tauti, MMSE-pisteet vaihtelivat 10–26.

3 tutkimuksessa «Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised tria...»4, «Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and s...»5, «Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study ...»6 mitattiin kognitiota ADAS-cog-testillä. Alkuvaiheessa kaikissa tutkimuksissa potilaiden ADAS-cog-keskiarvo oli samaa luokkaa (21,7–24). 1 tutkimuksessa «Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study ...»6 ei saatu merkitsevää eroa. 2 muusta tutkimuksesta «Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised tria...»4, «Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and s...»5 tehty meta-analyysi osoitti, että ero 1–4 mg rivastigmiinia saaneen ja lumeryhmän välillä oli 1,16 pistettä (95 % luottamusväli 1,87−0,46) ja 6–12 mg saaneen ryhmän ja lumeryhmän välillä 3,08 pistettä (95 % luottamusväli 3,78−2,38).

Asiantuntijoiden ja kansainvälisten viranomaistahojen mukaan merkittävänä lääkehoidolla saavutettavana kognitiivisena muutoksena pidetään vähintään 4 pisteen kohenemaa ADAS-cog-testissä. 1 tutkimuksessa «Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and s...»5 todettiin, että 24 % potilaista saavutti vähintään 4 pisteen koheneman. Samaan ylsi 13 % lumeryhmän potilaista (NNT 13; 95 % luottamusväli 7–113), ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 3 tutkimuksessa «Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised tria...»4, «Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and s...»5, «Agid Y, Dubois B, Anand R, Gharabawi G. Efficacy a...»7 käytettiin MMSE-testiä, 2 niistä ilmoitettiin lähtötaso (19–20 pistettä). 2 tutkimuksessa «Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised tria...»4, «Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and s...»5 saatiin tilastollisesti merkitsevä ero annoksella 6–12 mg/vrk (keskimäärin 10 mg/vrk). 1 tutkimuksessa «Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised tria...»4 lääkeryhmässä pisteet nousivat 0,30 verrattuna lumeryhmän 0,79 pisteen laskuun. Toisessa «Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and s...»5 nousu lääkeryhmässä oli 0,21 pistettä verrattuna 0,47 pisteen laskuun lumeryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Potilasaines oli tarkasti rajattu ja keski-ikä oli suhteellisen alhainen.

Havaitun muutoksen kliinistä merkitystä on vaikea arvioida. ADAS-cog-asteikko on 0–70 ja tilastollisesti merkitsevää 4 pisteen muutosta ei todettu, mutta pistetason kohenemaa todettiin molemmilla käytetyillä testeillä. Tutkimusajat olivat lyhyitä, varsinkin kun rivastigmiinin nosto hoitotasolle vie aikaa. Rivastigmiinia 9,6 mg/24 tuntia vapauttavalla laastarilla saadaan sama teho vähemmillä haittavaikutuksilla kuin 6–12 mg/vrk kapseleina annostellen «Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to ...»2.

Kirjallisuutta

  1. Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and cost-effectiveness of donepezil, rivastigmine, galantamin and memantine for Alzheimer’s disease. http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm
  2. Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD001190 «PMID: 16437430»PubMed
  3. Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD005593 «PMID: 16437532»PubMed
  4. Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised trial evaluating the efficacy and safety of ENA 713 (rivastigmine tartrate), a new acetylcholinesterase inhibitor, in patients with mild to moderately severe Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychopharmacol 1998;1:55-65
  5. Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and safety of rivastigmine in patients with Alzheimer's disease: international randomised controlled trial. BMJ 1999;318:633-8 «PMID: 10066203»PubMed
  6. Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study in patients with Alzheimer's disease to assess the preliminary efficacy and maximum tolerated dose of rivastigmine (Exelon). Eur J Neurol 1999;6:423-9 «PMID: 10362894»PubMed
  7. Agid Y, Dubois B, Anand R, Gharabawi G. Efficacy and tolerability of rivastigmine in patients with dementia of the Alzheimer type. Curr Ther Res Clin Exp 1998;59:837-45