Takaisin

Rivastigmiinin vaikutus yleisvaikutelmaan lievän tai keskivaikean Alzheimerin taudin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall
13.9.2016

Näytön aste: A

Rivastigmiini kohentaa yleisvaikutelmaa lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla.

NICEn systemoitu katsaus «Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and c...»1 «http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm»1 käsitteli donepetsiilin, rivastigmiinin, galantamiinin ja memantiinin kliinistä tehoa ja kustannusvaikuttavuutta Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Mukaan otettiin englanninkieliset systematisoidut katsaukset sekä satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset. Abstraktit ja kongressiesitelmät otettiin mukaan, jos ne sisälsivät riittävästi tietoa. Haku kattoi julkaisut heinäkuuhun 2004 asti. Lisäinformaatiota etsittiin muun muassa julkaisuluetteloista ja asiantuntijoilta.

Mukaan otetut tutkimukset olivat interventioita, joissa potilailla oli diagnosoitu Alzheimerin tauti ja tutkimuskohteena oli yleistila, kognitio, toimintakyky, mieliala, käyttäytyminen tai elämänlaatu. Mukaan otettujen tutkimusten laatu arvioitiin kriteeristöllä, jonka on luonut NHS Centre for Reviews and Dissemination. Cochrane-katsaus rivastigmiinista Alzheimerin taudin hoidossa oli päivitetty tilanteeseen vuonna 2005 «Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to ...»2 sekä koliiniesteraasi-inhibiittoreista Alzheimerin taudin hoidossa vuoteen 2009 «Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's...»3 ja nämä tarkistettiin.

4 julkaistua tutkimusta, 1 940 potilasta, (julkaistu 1998–99) täytti kriteerit. Ryhmissä oli 114 −725 potilasta, keski-iältään 69−75 vuotta. Hoidon kesto vaihteli 13−26 viikkoa. Kaikilla potilailla oli lievä tai keskivaikea Alzheimerin tauti, MMSE-pisteet vaihtelivat välillä 10–26. 3 tutkimusta «Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised tria...»4, «Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and s...»5, «Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study ...»6 käytti CIBIC-plus-testiä. 2 tutkimuksessa «Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised tria...»4, «Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study ...»6 todettiin tilastollisesti merkitsevä ero korkeampaa annosta (6–12 mg) rivastigmiinia käyttävän ja lumeryhmän välillä. Ensimmäisessä «Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised tria...»4 todettiin 0,29 pisteen ja toisessa «Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study ...»6 0,53 pisteen ero hoito- ja lumeryhmän välillä. 2 tutkimuksessa «Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and s...»5, «Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study ...»6 mainittiin niiden potilaiden osuus, joiden tila pysyi ennallaan tai koheni. Vaste todettiin «Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and s...»5 69:llä 233:sta matalaa annosta saaneesta potilaasta (1–4 mg/vrk) (NNT 10; 95 % luottamusväli 6−56), p < 0,05 ja 80:llä 219:sta korkeampaa annosta (6–12 mg) saaneesta potilaasta (NNT 6; 95 % luottamusväli 4−12), p < 0,001. 46:lla lumeryhmän 230 potilaasta tila vakiintui tai koheni. Toisessa tutkimuksessa «Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study ...»6 57 %:lla (n = 13) potilaista saatiin hoitovaste verrattuna lumeryhmään (NNT 3; 95 % luottamusväli 2−7), p = 0,027. GDS-mittaria käytettiin 2 tutkimuksessa «Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised tria...»4, «Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study ...»6. Korkeampaa annosta saavien potilaiden yleistila heikkeni tilastollisesti merkitsevästi vähemmän kuin lumeryhmässä. Pisteissä nähtiin keskimäärin 0,2 pisteen ero.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

Aineistot olivat pieniä. CIBIC-plus-mittarissa 1 pisteen nousu merkitsee selvää kohenemista. Siihen ei päästy, mutta hoitovasteen saaneet ilmaistiin 2 tutkimuksessa, mikä helpottaa tulosten arviointia. Sovellettavuus suomalaiseen väestöön kohtuullinen, sillä potilasaineistot oli rajattu varsin tarkkaan.

Kirjallisuutta

  1. Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and cost-effectiveness of donepezil, rivastigmine, galantamin and memantine for Alzheimer’s disease. http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm
  2. Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD001190 «PMID: 16437430»PubMed
  3. Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD005593 «PMID: 16437532»PubMed
  4. Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised trial evaluating the efficacy and safety of ENA 713 (rivastigmine tartrate), a new acetylcholinesterase inhibitor, in patients with mild to moderately severe Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychopharmacol 1998;1:55-65
  5. Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and safety of rivastigmine in patients with Alzheimer's disease: international randomised controlled trial. BMJ 1999;318:633-8 «PMID: 10066203»PubMed
  6. Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study in patients with Alzheimer's disease to assess the preliminary efficacy and maximum tolerated dose of rivastigmine (Exelon). Eur J Neurol 1999;6:423-9 «PMID: 10362894»PubMed