Takaisin

Rivastigmiinin vaikutus omatoimisuuteen lievässä tai keskivaikeassa Alzheimerin taudissa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall
13.9.2016

Näytön aste: B

Rivastigmiini ilmeisesti kohentaa omatoimisuutta lievässä ja keskivaikeassa Alzheimerin taudissa.

NICEn systemoitu katsaus «Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and c...»1 «http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm»1 käsitteli donepetsiilin, rivastigmiinin, galantamiinin ja memantiinin kliinistä tehoa ja kustannusvaikuttavuutta Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Tähän meta-analyysiin otettiin mukaan englanninkieliset systemoidut katsaukset ja kontrolloidut kaksoissokkotutkimukset. Abstraktit ja konferenssijulkaisut otettiin mukaan, jos ne olivat riittävän yksityiskohtaisia.

Haku kattoi ennen heinäkuuta 2004 julkaistut tutkimukset, minkä lisäksi yritettiin jäljittää mahdolliset muut julkaistut tai julkaisemattomat tutkimukset. Katsaukseen otettiin mukaan tutkimukset, joissa potilailla oli todettu Alzheimerin tauti. Tärkeimpänä päätetapahtumana mitattiin yleistilan, päivittäisen toimintakyvyn, älyllisen suorituskyvyn (kognition), käyttäytymisen tai elämänlaadun muutosta. Mukaan otettujen tutkimusten laatu arvioitiin NHS:n Centre for Reviews and Dissemination -kriteereillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsaus rivastigmiinista Alzheimerin taudin hoidossa oli päivitetty tilanteeseen vuonna 2005 «Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to ...»2 sekä koliiniesteraasi-inhibiittoreista Alzheimerin taudin hoidossa vuoteen 2009 «Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's...»3 ja nämä tarkistettiin. 4 julkaistua tutkimusta (julkaistu 1998–1999), joissa oli mukana yhteensä 1 940 potilasta, täytti kriteerit rivastigmiinihoidon osalta. Ryhmissä oli 114−725 potilasta, keski-iältään 69−75 vuotta. Hoidon kesto vaihteli 13−26 viikkoa. Kaikilla potilailla oli lievä tai keskivaikea Alzheimerin tauti, MMSE-pisteet vaihtelivat välillä 10–26. 2 julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin päivittäistä toimintakykyä käyttäen mittarina Progressive Deterioration Scalea (PDS), jossa muutos positiiviseen suuntaan korreloi tilan kohenemiseen. Toisessa tutkimuksessa «Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and s...»5 potilaita oli 699, heistä 233 sai rivastigmiinia 1−4 mg/vrk, 231 sai 6−12 mg/vrk ja 234 sai lumetta.

Tutkimuksessa todettiin tilastollisesti merkitsevä (3,38 pistettä, p < 0,001) muutos 6−12 mg/vrk rivastigmiinia saaneiden potilaiden ryhmässä verrattuna lumeeseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa tutkimuksessa «Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised tria...»4 potilaita oli 725, joista 243 sai rivastigmiinia 1−4 mg/vrk tai 6−12 mg/vrk ja lumeryhmässä oli 239 potilasta. Korkeamman annoksen ryhmässä keskimääräinen muutos oli 0,05 pistettä verrattuna lumeryhmän muutokseen -2,18 pistettä. Tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Röslerin tutkimuksessa «Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and s...»5 potilaiden tila koheni vähintään 10 % korkean annoksen ryhmän potilaista 29 %:lla ja lumeryhmän potilaista 19 %:lla (NNT 10; 95 % luottamusväli 6−41). Ero oli tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and cost-effectiveness of donepezil, rivastigmine, galantamin and memantine for Alzheimer’s disease. http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm
 2. Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD001190 «PMID: 16437430»PubMed
 3. Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD005593 «PMID: 16437532»PubMed
 4. Corey-Bloom J, Anand R, Veach J. A randomised trial evaluating the efficacy and safety of ENA 713 (rivastigmine tartrate), a new acetylcholinesterase inhibitor, in patients with mild to moderately severe Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychopharmacol 1998;1:55-65
 5. Rösler M, Anand R, Cicin-Sain A ym. Efficacy and safety of rivastigmine in patients with Alzheimer's disease: international randomised controlled trial. BMJ 1999;318:633-8 «PMID: 10066203»PubMed