Takaisin

Rivastigmiinin vaikutus kognitioon Parkinsonin taudin dementian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall ja tarkistanut 10.5.2016 Juha Rinne
6.6.2010

Näytön aste: B

Rivastigmiini ilmeisesti kohentaa kognitiota Parkinsonin taudin dementiassa.

Emren ym. 24 viikon satunnaistetussa kaksoissokossa monikeskustutkimuksessa «Emre M, Aarsland D, Albanese A ym. Rivastigmine fo...»1 verrattiin rivastigmiinihoitoa lumelääkkeeseen Parkinsonin taudin dementian (PD) hoidossa. Tutkimukseen satunnaistettiin 541 potilasta rivastigmiini- tai lumehoitoon suhteessa 2:1. Rivastigmiinin annoksena oli 1,5 mg x 2, ja lääkeannosta nostettiin 4 viikon aikana portaittain annokseen ad 6 mg x 2. Lähtötilanteessa ryhmien välillä ei ollut eroja (keski-ikä 72,8 vs 72,4 vuotta, naisia 35,4 vs 34,6 %). Potilailla oli lievä–keskivaikea dementia (MMSE 10−24; keskimäärin 19), joka oli ilmaantunut vähintään 2 vuotta Parkinsonin taudin toteamisen jälkeen. Psykiatrinen sairaus oli 40,3 %:lla ja vaskulaarinen sairaus 35,5 %:lla; kaikkiaan 91,1 %:lla oli jokin muu sairaus kuin PD. Levodopahoidossa oli 95,6 % vs 94,4 % ja dopamiiniagonisteja käytti 45,6 vs 46,4 %.

Ensisijaisena päätetapahtumana arvioitiin kognition osalta ADAS-cog, ja tässä saatiin LOCF-analyysillä merkitsevä ero lumehoitoon viikon 24 kohdalla:- 2,90 pistettä (95 % luottamusväli -4,26 – -1,34, p = 0,0002). Pisteet lumeryhmässä 24,3 ± 10,5 tutkimuksen alussa ja 25,0 ± 7,5 24. viikon kohdalla ja lääkehoitoryhmässä vastaavasti 23,8 ± 10,2 sekä 21,7 ± 8,2.

Myös toissijaisissa kognition mittareissa havaittiin positiivinen vaikutus rivastigmiinilla lumelääkkeeseen verrattuna. MMSE-pistemäärässä keskimääräinen ero ryhmien välinen viikon 24 kohdalla oli 1,0 pistettä (p = 0,03), kielellistä sujuvuutta mittavassa D-KEFS (Delis-Kaplan Executive Function System) -testissä 2,80 pistettä (p < 0,001), kellotaulun piirtotehtävässä 1,1 pistettä (p = 0,002), ja tarkkaavuutta mittavassa Cognitive Drug Research -tietokoneohjelman (CDR) tuloksessa 294,84 millisekuntia (p = 0,009).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:LOCF-analyysi saattaa suosia lääkehoitoa silloin, kun tutkimuksen keskeyttäneiden määrä on suuri (drop out rate 24,2 % enimmäkseen lääkkeen haittavaikutusten takia). Poissulkukriteereissä oli mukana "history of major depression". Koska depressio on Parkinsonin tautia sairastavilla hyvin tavallinen, saattaa tämä ekskluusio aiheuttaa vinoutuneen potilaiden valikoitumisen «Maidment I, Fox C, Boustani M. Cholinesterase inhi...»2.

Wesnesin ym. 24 viikon satunnaistetussa kaksoissokossa monikeskustutkimuksessa «Wesnes KA, McKeith I, Edgar C ym. Benefits of riva...»3 verrattiin rivastigmiinihoitoa lumelääkkeeseen Parkinsonin taudin dementian hoidossa. Tutkimukseen satunnaistettiin 541 potilasta rivastigmiini- tai lumehoitoon suhteessa 2:1. Rivastigmiinin annoksena oli 1,5 mg x 2, ja lääkeannosta nostettiin 4 viikon aikana portaittain ad 6 mg x 2. Lähtötilanteessa ryhmien välillä ei ollut eroja (keski-ikä 72,8 vs 72,4 vuotta, naisia 35,4 vs 34,6 %). Potilailla oli lievä–keskivaikea dementia (MMSE 10−24, keskimäärin 19), joka oli ilmaantunut vähintään 2 vuotta Parkinsonin taudin toteamisen jälkeen. Psykiatrinen sairaus oli 40,3 %:lla ja vaskulaarinen sairaus 35,5 %:lla; kaikkiaan 91,1 %:lla oli jokin muu sairaus kuin PD. Levodopahoidossa oli 95,6 % vs 94,4 % ja dopamiiniagonisteja käytti 45,6 vs 46,4 %.

Toissijaisena päätetapahtumana arvioitiin tarkkaavuuden osalta CDR attention battery. Tässä arvioitiin 4 eri osatekijää tarkkaavuudessa (Power of Attention, Continuity of A Cognitive Reaction Time and Reaction Time Variability) ja saatiin ITT-RDO-analyysillä (intention to treat which included the retrieved dropouts) merkitsevä ero lumehoitoon viikon 24 kohdalla. Continuity of Attention erosi merkitsevästi lumehoidosta jo viikolla 16. Tätä pidetään erityisesti Parkinsonin taudin dementiassa häiriytyvänä muuttujana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:Wesnesin ym. tutkimuksessa poissulkukriteereissä oli mukana "history of major depression". Koska depressio on Parkinsonin tautia sairastavilla hyvin tavallinen, saattaa tämä ekskluusio aiheuttaa vinoutuneen potilaiden valikoitumisen. Tutkimuksen julkaistussa raportissa on virhe: Power of Attention -suureen tuloksia kuvaava kuvaaja poikkeaa tekstistä eikä raportissa ole alkuperäisiä numeerisia tietoja asian tarkistamiseksi. Käytettyjen tarkkaavuuden ja eksekutiivisten toimintojen testitulosten kliinisestä merkityksestä ei ole yksiselitteistä tietoa.

Kirjallisuutta

  1. Emre M, Aarsland D, Albanese A ym. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. N Engl J Med 2004;351:2509-18 «PMID: 15590953»PubMed
  2. Maidment I, Fox C, Boustani M. Cholinesterase inhibitors for Parkinson's disease dementia. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004747 «PMID: 16437494»PubMed
  3. Wesnes KA, McKeith I, Edgar C ym. Benefits of rivastigmine on attention in dementia associated with Parkinson disease. Neurology 2005;65:1654-6 «PMID: 16301500»PubMed