Takaisin

Rivastigmiinin vaikutus yleisvaikutelmaan Parkinsonin taudin dementian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Juha Rinne
13.9.2016

Näytön aste: B

Rivastigmiini ilmeisesti kohentaa yleisvaikutelmaa Parkinsonin taudin dementiassa.

Emren ym. 24 viikon satunnaistetussa kaksoissokossa monikeskustutkimuksessa «Maidment I, Fox C, Boustani M. Cholinesterase inhi...»2 verrattiin rivastigmiinihoitoa lumelääkkeeseen Parkinsonin taudin dementian (PD) hoidossa. Tutkimukseen satunnaistettiin 541 potilasta rivastigmiini- tai lumehoitoon suhteessa 2:1. Rivastigmiinin annoksena oli 1,5 mg x 2, ja lääkeannosta nostettiin 4 viikon aikana portaittain annokseen ad 6 mg x 2. Lähtötilanteessa ryhmien välillä ei ollut eroja (keski-ikä 72,8 vs 72,4 vuotta, naisia 35,4 vs 34,6 %). Potilailla oli lievä–keskivaikea dementia (MMSE 10−24, keskimäärin 19), joka oli ilmaantunut vähintään 2 vuotta Parkinsonin taudin toteamisen jälkeen. Psykiatrinen sairaus oli 40,3 %:lla ja vaskulaarinen sairaus 35,5 %:lla; kaikkiaan 91,1 %:lla oli jokin muu sairaus kuin PD. Levodopahoidossa oli 95,6 % vs 94,4 % ja dopamiiniagonisteja käytti 45,6 vs 46,4 %.

Ensisijaisena päätetapahtumana arvioitiin yleisvaikutelman osalta ADCS-CGIC, ja tässä saatiin LOCF-analyysillä merkitsevä ero lumehoitoon viikon 24 kohdalla:- 0,50 pistettä (95 % luottamusväli -0,77 – -0,23, p = 0,0004). Kliinisesti merkittävä (moderate tai marked) paraneminen todettiin 19,8 %:lla rivastigmiinilla hoidetuista ja 13,0 %:lla lumeryhmässä. Pisteet viikon 24 kohdalla olivat 3,8 ± 1,4 lääkehoitoryhmässä ja 4,3 ± 1,5 lumeryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

LOCF-analyysi saattaa suosia lääkehoitoa silloin, kun tutkimuksen keskeyttäneiden määrä on suuri (drop out rate 24,2 % enimmäkseen lääkkeen haittavaikutusten takia). Poissulkukriteereissä oli mukana "history of major depression". Koska depressio on Parkinsonin tautia sairastavilla hyvin tavallinen, saattaa tämä ekskluusio aiheuttaa vinoutuneen potilaiden valikoitumisen «Maidment I, Fox C, Boustani M. Cholinesterase inhi...»2.

Kirjallisuutta

  1. Emre M, Aarsland D, Albanese A ym. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. N Engl J Med 2004;351:2509-18 «PMID: 15590953»PubMed
  2. Maidment I, Fox C, Boustani M. Cholinesterase inhibitors for Parkinson's disease dementia. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD004747 «PMID: 16437494»PubMed