Takaisin

Rivastigmiinin vaikutus tarkkaavuuteen Parkinsonin taudin dementian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall ja tarkistettu 10.5.2016 Juha Rinne
6.6.2010

Näytön aste: B

Rivastigmiini ilmeisesti kohentaa tarkkaavuutta Parkinsonin taudin dementiassa.

Wesnesin ym. 24 viikon satunnaistetussa kaksoissokossa monikeskustutkimuksessa «Wesnes KA, McKeith I, Edgar C ym. Benefits of riva...»1 verrattiin rivastigmiinihoitoa lumelääkkeeseen Parkinsonin taudin dementian (PD) hoidossa. Tutkimukseen satunnaistettiin 541 potilasta rivastigmiini- tai lumehoitoon suhteessa 2:1. Rivastigmiinin annoksena oli 1,5 mg x 2, ja annosta nostettiin 4 viikon aikana portaittain ad 6 mg x 2. Lähtötilanteessa ryhmien välillä ei ollut eroja (keski-ikä 72,8 vs 72,4 vuotta, naisia 35,4 vs 34,6 %). Potilailla oli lievä–keskivaikea dementia (MMSE 10−24, keskimäärin 19), joka oli ilmaantunut vähintään 2 vuotta Parkinsonin taudin toteamisen jälkeen. Psykiatrinen sairaus oli 40,3 %:lla ja vaskulaarinen sairaus 35,5 %:lla; kaikkiaan 91,1 %:lla oli jokin muu sairaus kuin PD. Levodopahoidossa oli 95,6 % vs 94,4 % ja dopamiiniagonisteja käytti 45,6 vs 46,4 %.

Toissijaisena päätetapahtumana arvioitiin tarkkaavuutta CDR attention battery -arviointiasteikolla. Tässä arvioitiin 4 eri osatekijää tarkkaavuudessa (Power of Attention, Continuity of A Cognitive Reaction Time and Reaction Time Variability) ja saatiin ITT-RDO-analyysillä (intention to treat which included the retrieved dropouts) merkitsevä ero lumehoitoon viikon 24 kohdalla. Continuity of Attention erosi merkitsevästi lumehoidosta jo viikolla 16. Tätä pidetään erityisesti Parkinsonin taudin dementiassa häiriytyvänä muuttujana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Poissulkukriteereissä oli mukana "history of major depression". Koska depressio on Parkinsonin tautia sairastavilla hyvin tavallinen, saattaa tämä poissulkukriteeri aiheuttaa vinoutuneen potilaiden valikoitumisen. Tutkimuksen julkaistussa raportissa on virhe: Power of Attention -tuloksia kuvaava graafi poikkeaa tekstistä eikä raportissa ole alkuperäisiä numeerisia tietoja asian tarkistamiseksi. Käytettyjen attentiota ja eksekutiivisia toimintoja mittaavien testitulosten kliinisestä merkityksestä ei ole yksiselitteistä tietoa.

Kirjallisuutta

  1. Wesnes KA, McKeith I, Edgar C ym. Benefits of rivastigmine on attention in dementia associated with Parkinson disease. Neurology 2005;65:1654-6 «PMID: 16301500»PubMed