Takaisin

Galantamiinin vaikutus omatoimisuuteen Alzheimerin taudin ja samanaikaisen aivoverenkierron sairauden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall
13.9.2016

Näytön aste: B

Galantamiini ilmeisesti kohentaa omatoimisuutta potilailla, joilla on Alzheimerin tauti ja samanaikainen aivoverenkiertosairaus.

GAL-INT-6-tutkimus «Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of ...»1 ja sen tulosten jatkoanalyysi «Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantami...»2 olivat lumekontrolloituja kaksoissokkoutettuja tutkimuksia, jotka toteutettiin monikeskustutkimuksena 10 maassa. Potilaat täyttivät NINDS-AIREN-kriteerit mahdollisen vaskulaarisen dementian suhteen tai mahdollisen Alzheimerin taudin kriteerit (NINCDS-ADRDA). Kaikilla oli pään MK-tutkimuksessa aivoverisuonisairauden merkkejä (infarkteja tai valkean aineen muutoksia), MMSE 10–25 ja ADAS-cog 12 tai yli sekä sairaus alkanut 40–90 vuoden iässä. Muut neurodegenratiiviset tai kognitioon vaikuttavat yleissairaudet pyrittiin sulkemaan pois. Galantamiini aloitettiin 4 mg päiväannoksesta ja annosta nostettiin 4 mg/viikko, kunnes saavutettiin päiväannos 24 mg. Tutkimukseen otettiin 592 potilasta, joista 396 satunnaistettiin galantamiiniryhmään ja 196 lumeryhmään. Aktiivilääke- ja lumeryhmän välillä ei ollut merkittäviä eroja alkutilanteessa.

Omatoimisuutta arvioitiin DAD-asteikolla (Disability Assesment in Dementia). Koko tutkimusryhmän (AT+AVH- sekä VD-ryhmät) osalta nähtiin selkeä hoitovaikutus eli lumeryhmässä DAD-pisteet vähenivät keskimäärin 4,4 pistettä (95 % luottamusväli 3,1–5,7) ja lääkehoitoryhmässä lisääntyivät 0,2 pistettä (95 % luottamusväli -0,7 - +1,1) ja merkitsevyyttä laskettaessa p = 0,0017. Kun tarkasteltiin pelkästään sitä ryhmää, joilla oli sekä taudin että aivoverenkierron sairauden merkkejä (285 potilaasta, joista 188 galantamiiniryhmässä ja 97 lumeryhmässä, näistä OC-analyysissä 239 potilasta), jatkoanalyysissä «Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantami...»2 hyvän vasteen saaneita (= pysynyt ennallaan tai parantunut) oli DAD-asteikolla arvioiden 51,0 % galantamiiniryhmästä ja 39,5 % lumeryhmästä.

«Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of ...»1, «Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantami...»2

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimuspotilaiden joukossa oli myös "puhdasta" vaskulaarista kognitiivista heikentymää sairastavia, joiden osalta sairauden luonnollinen kulku poikkeaa niistä, joilla on myös Alzheimerin tauti. Sovellettavuus suomalaiseen väestöön on hyvä, sillä myös suomalaisia keskuksia oli mukana; muut keskukset olivat Euroopasta tai Kanadasta.

Kirjallisuutta

  1. Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of galantamine in probable vascular dementia and Alzheimer's disease combined with cerebrovascular disease: a randomised trial. Lancet 2002;359:1283-90 «PMID: 11965273»PubMed
  2. Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantamine treatment in Alzheimer's disease with cerebrovascular disease: responder analyses from a randomized, controlled trial (GAL-INT-6). J Psychopharmacol 2008;22:761-8 «PMID: 18308781»PubMed