Takaisin

Rivastigmiinin vaikutus Lewyn kappale -taudin kognitioon

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall ja tarkistettu 12.6.2016 Juha Rinne
6.6.2010

Näytön aste: C

Rivastigmiinista saattaa olla hyötyä Lewyn kappale -taudin hoidossa kognition paranemisena.

McKeitin ym. tutkimus oli lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus «McKeith I, Del Ser T, Spano P ym. Efficacy of riva...»1, jossa tutkittiin rivastigmiinin tehoa Lewyn kappale -taudissa. Tässä tutkimuksessa oli 120 potilasta, keskimääräinen rivastigmiinin annos oli 9,4 mg/vrk ja tutkimuksen kesto 20 viikkoa. Tutkittavien keski-ikä oli 74 vuotta, MMSE keskimäärin 17,9 (lumeryhmässä 17,8) ja useimmilla oli myös muita sairauksia ja lääkehoitoja. Tutkimuksessa käytettiin tietokoneavusteisia kokeita kognition arvioimiseksi (speed score). Tähän kuului reaktionopeuden testejä (simple ja choice), digit vigilance sekä numeerisen työmuistin, spatiaalisen muistin, sanan tunnistuksen ja kuvan tunnistuksen reaktioaikoja. Lisäksi tutkittiin neuropsykologisin testein muun muassa toiminnan ohjausta ja suunnittelua (lukusymbolin korvaustehtävä, Trail making A ja B, kontrolloitu sana -assosiaatiotesti, Stroopin testi ja Block design -testi).

Tuloksia analysoitiin seuraavilla analyyseillä: ITT (intention to treat), LOCF (last observation carried forward) ja OC (observed cases). Kaikilla näillä analyysimenetelmillä saatiin tilastollisesti merkitsevä ero lume- ja lääkehoitoryhmän välille viikolla 12 sekä viikolla 20. Tämä ero väheni 3 viikon aikana lääkehoitojakson loputtua lähes kokonaan pois. "Speed score" laski reaktioaikojen muuttumisen tutkimuksen aikana: lääkehoitoryhmässä reaktioajat lyhenivät tämän mukaan 1 084 ja 1 318 ms (viikot 12 ja 20) ja lumeryhmässä pidentyivät 2 503 ja 991 ms lähtötilanteeseen verrattuina.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Tutkimuksessa saatiin tilastollisesti merkitsevä ero lääkehoidon hyväksi. Kuitenkin käytetty Speed score -tutkimusmenetelmä ei ole vakiintunut LKT-potilaiden tutkimuksessa ja seurannassa, eikä havaittujen erojen kliinistä merkittävyyttä ole helppo arvioida. Lisää tutkimuksia aiheesta kaivattaisiin tietoa myös muiden AKE-lääkkeiden ja memantiinin osalta.

Kirjallisuutta

  1. McKeith I, Del Ser T, Spano P ym. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international study. Lancet 2000;356:2031-6 «PMID: 11145488»PubMed