Takaisin

Kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu, fibromyalgia ja masennus

Näytönastekatsaukset
Jyrki Kettunen
23.10.2015

Näytön aste: B

Kestävyysliikuntaharjoittelu ilmeisesti vähentää masentuneisuutta fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for t...»1 tarkasteltiin liikuntaharjoittelun vaikutuksia masentuneisuuteen fibromyalgiaa sairastavilla potilailla. Katsauksen kirjallisuushaku on tehty vuoden 2005 heinäkuun loppuun mennessä ilmestyneistä julkaisuista.

Kokonaisuutena liikuntaharjoittelua arvioineeseen katsaukseen valittiin 34 tutkimusta (N = 2 276), joissa arvioitiin 47:n eri liikuntaharjoittelua sisältäneen intervention vaikuttavuutta. Tutkittujen keski-ikä vaihteli eri tutkimuksissa 27,5 ja 60,2 vuoden välillä. Tutkituista 96,4 % oli naisia. Yksittäisten tutkimusten tulokset yhdistettiin, jos se oli mahdollista, ja meta-analyysien tulokset ilmoitettiin "standardised mean difference" ja 95 %:n luottamusvälinä (95 % confidence intervals, CI).

Meta-analyysin perusteella (4 tutkimusta, n = 233) kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu, vähentää masentuneisuutta (SMD 0,40, 95 % CI 0,04–0,76) ainakin lyhytaikaisesti. Kahdessa näistä neljästä tutkimuksessa masentuneisuus väheni tilastollisesti merkitsevästi enemmän interventioryhmässä kuin ei-harjoitelleilla verrokeilla, mutta kahdessa tutkimuksessa ei ollut eroa ryhmien välillä.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Häuser W, Klose P, Langhorst J ym. Efficacy of dif...»2 tarkasteltiin kestävyystyyppisen liikuntahoidon vaikuttavuutta masentuneisuuteen fibromyalgiaa sairastaneilla potilailla. Katsauksen kirjallisuushaku on tehty Cochrane Library, EMBASE, MEDLINE, PsychInfo ja SPORTDISCUS tietokannoista maaliskuun loppuun 2009 mennessä ilmestyneistä julkaisuista. Kestävyysharjoittelun vaikuttavuutta verrokkihoitoon arvioitiin 35 satunnaistetun, kontrolloidun tutkimuksen (randomised, controlled trial, RCT) perusteella. Potilaita oli 2 494. Yksittäisten tutkimusten keski-iän mukainen mediaali-ikä oli 45 vuotta ja suurin osa potilaista oli naisia.

Kestävyysharjoittelu oli toteutettu ohjatusti 32 tutkimuksessa ja sisälsi mm. pyöräilyä, kävelyä, vesijuoksua, pelejä ja tanssia. Harjoittelu toteutettiin useissa tutkimuksissa nousujohteisesti ja tavoitteena oli kohtuukuormitteinen liikunta. Verrokkihoitoina käytettiin tavanomaista hoitoa tai muuta aktiivihoitoa, kuten rentoutusta, lämpöpakkauksia, venyttelyä, käyttäytymisterapiaa, ym.

Katsauksen meta-analyysituloksen mukaan kestävyysharjoittelu (N=456) vähentää potilaiden masentuneisuutta hieman enemmän kuin verrokkihoito (N=414) (SDM -0,32, 95 % CI -0,53, -0,12).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD003786 «PMID: 17943797»PubMed
  2. Häuser W, Klose P, Langhorst J ym. Efficacy of different types of aerobic exercise in fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Arthritis Res Ther 2010;12:R79 «PMID: 20459730»PubMed