Takaisin

Lihasvoimaharjoittelu, fibromyalgia ja masentuneisuus

Näytönastekatsaukset
Jyrki Kettunen
23.10.2015

Näytön aste: C

Lihasvoimaharjoittelu saattaa vähentää masentuneisuutta fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Busch AJ, Webber SC, Richards RS ym. Resistance ex...»1tarkasteltiin lihasvoimaharjoittelun vaikutusta masentuneisuuteen fibromyalgiaa sairastaneilla potilailla. Katsauksen kirjallisuushaku on tehty 5.3.2013 mennessä ilmestyneistä julkaisuista ja viisi tutkimusta (N = 219, työikäisiä naisia) täytti katsauksen sisäänottokriteerit. Lihaskuntoharjoittelu toteutettiin ohjatusti joko kuntosalilaitteilla, vapailla painoilla tai käyttämällä vastuksena kehon painoa 2–3 kertaa viikossa 16–21 viikon ajan. Lihasvoimaharjoittelua verrattiin joko ei-harjoitteluun tai johonkin muuhun harjoittelumuotoon. Katsauksessa ei ollut mukana vedessä toteutettuja liikuntahoitotutkimuksia.

Yksi katsauksen tutkimuksista «Häkkinen A, Häkkinen K, Hannonen P ym. Strength tr...»2vertasi lihasvoimaharjoittelun (N = 11) vaikuttavuutta masentuneisuuteen fibromyalgiaa sairastaneilla naisilla verrokkiryhmään (N = 10), joka ei harjoitellut. Masentuneisuutta arvioitiin Beck Depression Index'llä (0–21). Tutkimuksen tuloksen mukaan lihasvoimaharjoitteluryhmässä masentuneisuus väheni ja ei-harjoitelleilla verrokeilla pysyi ennallaan 21 viikon interventiojakson aikana (keskimääräinen ero ryhmien välillä -3,70 (95 % luottamusväli -6,37, -1,03)).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Busch AJ, Webber SC, Richards RS ym. Resistance exercise training for fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev 2013;12:CD010884 «PMID: 24362925»PubMed
  2. Häkkinen A, Häkkinen K, Hannonen P ym. Strength training induced adaptations in neuromuscular function of premenopausal women with fibromyalgia: comparison with healthy women. Ann Rheum Dis 2001;60:21-6 «PMID: 11114277»PubMed