Takaisin

Liikuntahoito, nivelreuma ja kestävyyskunto

Näytönastekatsaukset
Jyrki Kettunen
23.10.2015

Näytön aste: B

Liikuntaharjoittelu ilmeisesti parantaa nivelreumapotilaiden kestävyyskuntoa.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Hurkmans E, van der Giesen FJ, Vliet Vlieland TP y...»1, joka ulottui vuoden 2008 loppuun mennessä julkaistuihin tutkimuksiin, tarkasteltiin liikuntaharjoittelun (kestävyys- ja/tai lihasvoimaharjoittelu) vaikutuksia kestävyyskuntoon (VO2max) nivelreumaa sairastavilla. Harjoittelujakson piti kestää vähintään 6 viikkoa, yksittäisen harjoituksen tehon piti olla yli 55 % maksimaalisesta sykkeestä ja keston vähintään 20 minuuttia kerrallaan, vähintään kahdesti viikossa. Lihasvoimaharjoittelu piti aloittaa kuormalla, joka oli 30–50 % yhden toiston maksimista (1 RM). Lisäksi harjoittelun piti olla toteutettu ohjattuna harjoitteluna. Vaikuttavuutta arvioitiin joko lyhyt (≤ 3 kuukautta) tai pitkäaikaisvaikuttavuutena (> 3 kuukautta).

Kokonaisuutena liikuntaharjoittelun vaikuttavuutta arvioineeseen katsaukseen hyväksyttiin 8 tutkimusta (N = 575), joista neljän menetelmällinen laatu oli hyvä. Tutkittavien keski-ikä vaihteli useimmassa tutkimuksessa 48–54 vuoden välillä. Yhdessä tutkimuksessa tutkittavat olivat keskimäärin 62-vuotiaita ja yhdessä tätä iäkkäämpiä henkilöitä (keski-ikä 67 vuotta), joilla oli myös kortikosteroidilääkitys. Interventiojakson pituus vaihteli 8 viikosta kahteen vuoteen. Useimmissa tutkimuksissa potilaiden tauti oli lievä, toiminnan vajaus vähäinen ja lääkitys oli vakaa. Eri tutkimuksissa liikuntaharjoittelua verrattiin joko ryhmään, joka ei lisännyt liikuntaa, liikkuvuusharjoitteluun, liikkuvuusharjoitteluun ja isometriseen lihasvoimaharjoitteluun tai ohjeisiin sekä muuhun fysioterapiaan. Lähes kaikissa tutkimuksissa yhtenä liikuntamuotona oli polkupyöräergometrin poljenta. Yksittäisten tutkimusten tulokset yhdistettiin, jos se oli mahdollista, ja meta-analyysien tulokset ilmoitettiin yhdistettynä vaikutuksen suuruutena ja sen 95 % luottamusvälinä (pooled effect size, 95 % confidence intervals, CI).

Kolmen tutkimuksen (n = 82) mukaan kuivalla maalla toteutettu kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu saattaa parantaa kestävyyskuntoa lyhytaikaisesti enemmän kuin kontrollihoito (yhdistetty vaikutuksen suuruus 0,99, 95 % CI 0,29–1,68). Yhdessä tutkimuksessa «de Jong Z, Munneke M, Zwinderman AH ym. Is a long-...»2 verrattiin 24 kuukautta (n = 281) kestäneen kuormittavan kestävyystyyppisen liikuntaharjoittelun vaikutusta kestävyyskuntoon, kun verrokkipotilaiden hoitona oli perinteinen hoito. Kestävyyskunto parani harjoitteluryhmässä verrokkeja enemmän kaikissa aikapisteissä (lyhin seuranta-aika 6 kuukautta, n = 294).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Hurkmans E, van der Giesen FJ, Vliet Vlieland TP ym. Dynamic exercise programs (aerobic capacity and/or muscle strength training) in patients with rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD006853 «PMID: 19821388»PubMed
  2. de Jong Z, Munneke M, Zwinderman AH ym. Is a long-term high-intensity exercise program effective and safe in patients with rheumatoid arthritis? Results of a randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2003;48:2415-24 «PMID: 13130460»PubMed