Takaisin

Liikunnan vaikutus viskeraalirasvakudokseen

Näytönastekatsaukset
Katriina Kukkonen-Harjula
23.10.2015

Näytön aste: A

Erityisesti kestävyysliikuntaharjoittelu ilman ruokavaliomuutoksia vähentää viskeraalisen rasvakudoksen määrää.

Systemoidussa katsauksessa tutkittiin liikuntaharjoittelututkimuksien vaikutuksia viskeraalirasvan määrään «Vissers D, Hens W, Taeymans J ym. The effect of ex...»1. Tutkittavien piti olla vähintään 18-vuotiaita ja ryhmän BMI:n keskiarvon piti olla vähintään 25 kg/m2. Liikuntaharjoittelu oli joko kestävyystyyppistä tai lihasvoimaharjoittelua tai niiden yhdistelmä, ja harjoituksia piti olla vähintään kahdesti viikossa vähintään 8 viikon ajan. Interventio ei saanut sisältää ruokavalio-ohjeita. Viskeraalisen rasvan määrä arvioitiin CT:lla, MRI:lla, DXA:lla tai ultraäänellä. Tutkimustyyppeinä hyväksyttiin satunnaistetut ja satunnaistamattomat kontrolloidut tutkimukset sekä tutkimukset, joissa ei ollut vertailuryhmää.

Kirjallisuushaut tehtiin seuraavista tietokannoista: PubMed, SPORTDiscus, Pedro ja Cochrane ja ajanjakso oli 1990–2012. Tutkimusten laatu arvioitiin McMaster-yliopiston lomakkeella ja vain ne tutkimukset hyväksyttiin, joiden laatupisteet olivat vähintään 8 (maksimi 15 p.). Meta-analyysissa laskettiin viskeraalisen rasvamäärän muutos "effect size" -suureena. Tämä laskettiin SMD:na (standardized mean difference), joka on ryhmien välinen muutos jaettuna koko otoksen SD:lla (ennen interventiota). SMD-lukuja tulkitaan niin, että arvo 0,2 tarkoittaa pientä eroa, 0,5 kohtalaista eroa ja 0,8 suurta eroa.

Analyysiin hyväksyttiin 15 tutkimusta, joissa oli 852 henkilöä (tutkimuksien tutkittavien lukumäärän vaihteluväli 8–153 henkilöä). Suurin osa tutkittavista oli noin 50-vuotiaita (tutkimusryhmien keski-iän vaihteluväli 36–73 v) valkoihoisia tai aasialaistaustaisia henkilöitä. 9 tutkimuksessa oli vertailuryhmä (joko satunnaistettuna tai ilman sitä) ja lopuissa oli ennen-jälkeen-asetelma. Tutkimuksissa käytettiin CT- tai MRI-kuvantamismenetelmää. Kaikki tutkimukset saivat vähintään 10 laatupistettä. Suurimmassa osassa tutkimuksia oli kestävyysliikuntaharjoittelua ja vain yhdessä oli pelkästään lihasvoimaharjoittelua. Lyhin tutkimus kesti 10 viikkoa ja pisimmät kestivät 12 kuukautta (3 tutkimusta).

Viskeraalisen rasvamäärän muutos (SMD) oli -0,497 (95 % luottamusvälit -0,655; -0,340). Alaryhmäanalyyseissä tarkasteltiin seuraavien tekijöiden vaikutusta rasvamäärän muutokseen: tutkimustyyppi, sukupuoli, liikuntamuoto ja kestävyysharjoittelun teho. Näiden tulosten perusteella kohtuukuormitteinen–raskas kestävyysliikunta aiheutti suuremman rasvamäärän vähenemisen kuin kevytkuormitteinen liikunta.

Viidessä tutkimuksessa (n = 569 henkilöä) käytettiin samanlaista kuvantamisen tuloksen ilmaisutapaa, ja naisten keskimääräinen viskeraalisen rasvakudoksen vähenemä oli 37,1 cm2, miehillä 46,5 cm2 ja molemmilla sukupuolilla yhdessä 42,1 cm2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Erityisesti kestävyysliikuntaharjoittelu (ilman ruokavaliomuutoksia) vähentää viskeraalisen rasvakudoksen määrää. Valitettavasti ei esitelty, miten muut kehon koostumuksen parametrit (esimerkiksi kokonaisrasvakudoksen määrä, paino) olivat yhteydessä viskeraalirasvan muutoksiin. Myöskään ruokailutottumuksia tai muita ruokavalioon liittyviä seikkoja ei esitelty tutkimuksittain.

Aiheesta on ilmestynyt edellistä meta-analyysiä «Vissers D, Hens W, Taeymans J ym. The effect of ex...»1 hieman aiemmin toinen meta-analyysi «Ismail I, Keating SE, Baker MK ym. A systematic re...»2, joka tarkasteli vain satunnaistettuja tutkimuksia ja jossa tutkimuksien kesto oli vähintään 4 viikkoa. Joukossa oli mukana muutama tutkimus, jossa ei ollut ylipainoisia. Lisäksi mukana oli useampia lihasvoimaharjoittelututkimuksia. Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia kuin «Vissers D, Hens W, Taeymans J ym. The effect of ex...»1:ssa ja vahvistavat havaintoa, että kestävyysliikunta vähentää viskeraalista rasvakudoksen määrää.

Kirjallisuutta

  1. Vissers D, Hens W, Taeymans J ym. The effect of exercise on visceral adipose tissue in overweight adults: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2013;8:e56415 «PMID: 23409182»PubMed
  2. Ismail I, Keating SE, Baker MK ym. A systematic review and meta-analysis of the effect of aerobic vs. resistance exercise training on visceral fat. Obes Rev 2012;13:68-91 «PMID: 21951360»PubMed