Takaisin

Hemodynamiikan tukilääkkeet kardiogeenisessa shokissa

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
18.5.2011

Näytön aste: C

Noradrenaliinia käytettäessä kuolleisuus kardiogeenisessä sokissa saattaa olla vähäisempi kuin dopamiinia käytettäessä.

Satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa «De Backer D, Biston P, Devriendt J ym. Comparison ...»1 oli sekä kardiogeenistä että muuta sokkia sairastavia potilaita yhteensä 1 679. Ensisijainen päätetapahtuma oli kuolleisuus 28 päivän sisällä satunnaistamisesta. 858 potilasta satunnaistettiin samaan dopamiinia ja 821 noradrenaliinia.

Koko tutkimuksessa ei tullut merkittävää eroa kuolleisuudessa mainittujen lääkkeiden välillä (52.5 % vs 48.5 %). Dopamiinia saaneilla oli merkitsevästi enemmän arytmiatapahtumia (24.1 % vs 12.4 %). Ero ilmeni selkeimmin eteisvärinätapauksissa, mutta oli viitteellinen myös kammioperäisten vakavien rytmihäiriöiden kohdalla.

Etukäteen sovitussa alaryhmäanalyysissä katsottiin kardiogeenisessä shokissa olevia potilaita. Näitä oli 280. Näistä 135 sai dopamiinia ja 145 noradrenaliinia. Tässä alaryhmässä noradrenaliini oli merkitsevästi parempi kuolleisuuden suhteen (p = 0.03).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Tutkimuksen päätulos oli negatiivinen, joten alaryhmä-analyysiin tulee suhtautua pidättyvästi, mutta muuta tutkimusta aiheesta ei ole.

Kirjallisuutta

  1. De Backer D, Biston P, Devriendt J ym. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. N Engl J Med 2010;362(9):779-89. «PMID: 20200382»PubMed