Takaisin

Siirto välittömään pallolaajennukseen

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
23.5.2011

Näytön aste: B

Välitön pallolaajennus < 120 minuutin sisällä ensimmäisestä hoitokontaktista vähentänee kuolleisuutta sairaalassa annettuun liuotushoitoon verrattuna.

Meta-analyysissa «Boersma E, Primary Coronary Angioplasty vs. Thromb...»1 oli mukana 6 763 potilasta 22 randomoidusta tutkimuksesta, joissa oli verrattu ST-nousuinfarktin hoitoa sairaalassa annetulla liuotushoidolla (FT, fibrinolysis) tai välittömällä pallolaajennuksella (pPCI, primary percutaneous coronary intervention). Mediaaniaika oireiden alusta randomisaatioon (PD, presentation delay) oli 142 minuuttia (IQ 91–221), eikä se eronnut hoitoryhmien välillä (FT 143 (91–225) ja pPCI 140 (91–220), p = 0.30). PCI-hoidosta aiheutuneen lisäviiveen (PCI-RD, PCI-related delay = median time from randomization to pPCI minus median time to FT) mediaani oli 55 minuuttia (IQ 37–74).

Monimuuttuja-analyysissa pPCI-potilaiden 30 päivän kuolleisuus oli 37 % pienempi kuin FT-hoitoon randomoitujen potilaiden (OR 0.63, CI 95 % 0.42–0.84, p < 0.001). Kun potilaat ryhmiteltiin eri luokkiin PCI-RD:n mukaan, oli pPCI-hoito FT-hoitoa parempi kaikissa alaluokissa ainakin trendinomaisesti. Tilastollisesti merkitsevä ero 30 päivän kuolleisuudessa pPCI-hoidon eduksi oli jopa silloin, kun PCI-RD oli 80–120 minuuttia (kuolleisuus FT vs pPCI 9.6 % vs 6.6 %). Välitön pallolaajennus assosioitui 67 %:n suhteelliseen riskireduktioon 30 päivän kuolleisuudessa, kun PCI-RD oli < 35 minuuttia (kuolleisuus FT vs pPCI 8.2 % vs 2.8 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Viivekysymykseen saataneen lisäselvyyttä, kun muun muassa käynnissä olevan STREAM-tutkimuksen tulokset aikanaan julkaistaan (verrataan nykyaikaista kohteessa annettavaa liuotushoitoa nykyaikaiseen pPCI-hoitoon ST-nousuinfarktipotilailla).

Tässä rekisteritutkimuksessa (National Registry of Myocardial Infarction, NRMI) «Pinto DS, Kirtane AJ, Nallamothu BK ym. Hospital d...»2 oli mukana 192 509 ST-nousuinfarktipotilasta, jotka hoidettiin joko liuotushoidolla (n = 126 909; FT, fibrinolysis) tai välittömällä pallolaajennuksella (n = 65 600; pPCI, primary percutaneous coronary intervention). Monimuuttuja-analyysissa todettiin, että sairaalakuolleisuuden suhteen potilaat hyötyivät pPCI:stä verrattuna FT-hoitoon aina 114 minuutin PCI:stä aiheutuneeseen lisäviiveeseen asti (PCI-related delay = door-to-balloon minus door-to-needle time).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Boersma E, Primary Coronary Angioplasty vs. Thromb...»1: Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä viive PCI-hoitoon voidaan hyväksyä. Näyttöä ei ole siitä, että PCI-hoidosta aiheutuva yli 120 minuutin viive johtaisi potilaiden parempaan ennusteeseen liuotushoitoon verrattuna. Yllä referoidussa meta-analyysissa mukana olleissa tutkimuksissa 76 % liuotushoidon saaneista potilaista hoidettiin fibriini-spesifisellä lääkkeellä, kun taas pPCI-hoidetuille 40 %:lle laitettiin stentti ja < 30 % potilaista sai GB IIb/IIIa -inhibiittoria. Ei ole tietoa siitä, miten nykyaikainen hoito molemmissa hoitoryhmissä vaikuttaisi tuloksiin. Molemmissa hoitomuodoissa tärkeintä on minimoida iskemia-aika. Hyväksyttävään PCI-hoidon aiheuttamaan viiveeseen vaikuttanevat myös muut tekijät, kuten infarktin lokalisaatio ja potilaan ikä, kuten yhdessä rekisteritutkimuksessa on viitteellisesti osoitettu «Pinto DS, Kirtane AJ, Nallamothu BK ym. Hospital d...»2.

Kirjallisuutta

  1. Boersma E, Primary Coronary Angioplasty vs. Thrombolysis Group. Does time matter? A pooled analysis of randomized clinical trials comparing primary percutaneous coronary intervention and in-hospital fibrinolysis in acute myocardial infarction patients. Eur Heart J 2006;27(7):779-88. «PMID: 16513663»PubMed
  2. Pinto DS, Kirtane AJ, Nallamothu BK ym. Hospital delays in reperfusion for ST-elevation myocardial infarction: implications when selecting a reperfusion strategy. Circulation 2006;114(19):2019-25. «PMID: 17075010»PubMed