Takaisin

Siirto välittömään pallolaajennukseen 2

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
23.5.2011

Näytön aste: A

Kuolleisuus lisääntyy pallolaajennuksen viivästyessä.

Tässä meta-analyysissa «Nallamothu BK, Bates ER. Percutaneous coronary int...»1 selvitettiin viiveen merkitystä potilaiden ennusteeseen. Mukana oli 23 randomoitua tutkimusta, joissa on verrattu ST-nousuinfarktipotilaiden hoitoa liuotushoidolla välittömään pallolaajennukseen.

Meta-analyysissa todetaan, että välittömällä pallolaajennuksella saavutettu absoluuttinen hyöty kuolleisuuden alenemisessa liuotushoitoon verrattuna vähenee 0.94 prosenttiyksikköä jokaista 10 minuutin lisäviivettä kohden, mikä tulee PCI-hoidon aloituksen viivästymisestä (PCI-related delay).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tässä rekisteritutkimuksessa (the National Cardiovascular Data Registry) «Rathore SS, Curtis JP, Chen J ym. Association of d...»2 oli mukana 43 801 ST-nousuinfarktipotilasta, jotka hoidettiin välittömällä pallolaajennuksella. Sekoittavat tekijät huomioivassa analyysissa todettiin, että sairaalaan tulon jälkeinen viive PCI-hoitoon (door-to-balloon-aika) omasi non-lineaarisen assosiaation sairaalakuolleisuuden suurenemiseen viiveen kasvaessa (30 min = 3.0 %, 60 min = 3.5 %, 90 min = 4.3 %, 120 min = 5.6 %, 150 min = 7.0 % ja 180 min = 8.4 %, p < 0.001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Nallamothu BK, Bates ER. Percutaneous coronary intervention versus fibrinolytic therapy in acute myocardial infarction: is timing (almost) everything? Am J Cardiol 2003;92(7):824-6. «PMID: 14516884»PubMed
  2. Rathore SS, Curtis JP, Chen J ym. Association of door-to-balloon time and mortality in patients admitted to hospital with ST elevation myocardial infarction: national cohort study. BMJ 2009;338():b1807. «PMID: 19454739»PubMed