Takaisin

Välitön sepelvaltimotoimenpide; vain infarktisuoni vai täydellinen revaskularisaatio?

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
27.6.2011

Näytön aste: C

Välittömässä sepelvaltimotoimenpiteessä tehtävä muiden suonten toimenpide mahdollisesti lisää haittatapahtumia.

4 024 potilasta, joilla oli ST-nousuinfarkti ja usean suonen sepelvaltimotauti, otettiin mukaan monikeskustutkimukseen «Hannan EL, Samadashvili Z, Walford G ym. Culprit v...»1. 3 521 potilaalle tehtiin vain infarktisuonen sepelvaltimotoimenpide (PCI). Muille potilaille tehtiin täydellinen revaskularisaatio. Ensimmäisen ryhmän potilaille (n = 503) tehtiin monen suonen toimenpide välittömän pallolaajennuksen yhteydessä. Toisen ryhmän potilaille (n = 259) tehtiin muiden suonten toimenpiteet saman sairaalajakson aikana. Kolmannen ryhmän potilaille (n = 538) tehtiin muiden suonten PCI 60 vuorokauden kuluessa. Mortaliteettia arvioitiin kuukausina 12, 24 ja 42. Jos potilaat olivat hemodynaamisesti stabiileja, vain infarktisuonen PCI-ryhmässä sairaalakuolleisuus oli matalampi kuin ryhmässä, jossa tehtiin välittömän pallolaajennuksen yhteydessä muiden suonten toimenpiteitä (0.9 % vs. 2.4 %, p = 0.04).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

APEX-AMI-tutkimukseen otetuista 5 373 ST-nousuinfarktipotilaista, joille tehtiin välitön pallolaajennus, 2 201 potilaalla oli monen suonen tauti. Heidät kohortoitiin seurantatutkimukseen «Toma M, Buller CE, Westerhout CM ym. Non-culprit c...»2. Monen suonen tauti oli kyseessä, jos yhdessä tai useammassa epikardiaalisissa päähaarassa oli yli 70 % stenoosi infarktisuonen lisäksi. 1 984 potilaalle tehtiin vain infarktisuonen toimenpide ja 217 potilaalle myös muiden suonten toimenpiteitä. 90 vuorokauden kuolleisuus oli merkittävästi suurempi potilasryhmässä, jossa tehtiin myös ei-infarktisuonten toimenpiteet (12.5 % vs. 5.6 %, p < 0.001). Yhdistettyjen päätetapahtumien (kuolema, vajaatoiminta, shokki) riski oli myös suurempi, jos kajottiin ei-infarktisuoneen 17.4 % vs.12 % p = 0.002. Ei-infarktisuonen PCI:hin liittyy lisääntynyt 90 vuorokauden kuoleman riski (HR 2.44, 95 % CI (1.55–3.8), p < 0.001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Hannan EL, Samadashvili Z, Walford G ym. Culprit v...»1: Hemodynaamisesti stabiileille monen suonen tautia sairastaville ST-nousuinfarktipotilaille tulee primaarisen sepelvaltimotoimenpiteen yhteydessä tehdä vain infarktisuonen PCI. Muiden suonten toimenpiteet kannattaa tehdä elektiivisesti myöhemmin. ST-nousuinfarktipotilaista 40–65 % sairastaa monen suonen tautia, joten hoitoratkaisuilla on huomattava merkitys.

«Toma M, Buller CE, Westerhout CM ym. Non-culprit c...»2: Tutkimus oli kohorttitutkimus, jossa ryhmät eivät olleet balansoidut. Toisaalta tutkimukseen otettiin kaikki potilaat, poissulkukriteereitä ei ollut.

Kirjallisuutta

  1. Hannan EL, Samadashvili Z, Walford G ym. Culprit vessel percutaneous coronary intervention versus multivessel and staged percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction patients with multivessel disease. JACC Cardiovasc Interv 2010;3(1):22-31. «PMID: 20129564»PubMed
  2. Toma M, Buller CE, Westerhout CM ym. Non-culprit coronary artery percutaneous coronary intervention during acute ST-segment elevation myocardial infarction: insights from the APEX-AMI trial. Eur Heart J 2010;31(14):1701-7. «PMID: 20530505»PubMed