Takaisin

Mikä on riittävä ASA-annos sepelvaltimotoimenpiteillä hoidetuille ACS-potilaille?

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
27.6.2011

Näytön aste: B

ASA 75–100 mg on ilmeisesti riittävä annos akuuteilla sepelvaltimopotilailla toimenpiteen jälkeen.

25 086 äkillistä sepelvaltimo-oireistoa sairastanutta potilasta, joilla suunniteltiin aikaista PCI:a, randomoitiin «Mehta SR, Tanguay JF, Eikelboom JW ym. Double-dose...»1 samaan tupla-annos tai standardiannos klopidogreelia ja ensimmäisen 300 mg latausannoksen jälkeen iso (300–325 mg) tai pieni ASA-annos (75–100 mg) toimenpiteen jälkeen. 8 622 ison ASA-annoksen saanutta ja 8 638 pienen annoksen saanutta potilasta seurattiin 30 vuorokautta.

ASA-annosten keskinäinen vertailu oli avoin. Ensisijaisten päätetapahtumien suhteen ei ollut eroja korkea- ja matala-annos ASA-ryhmien välillä (4.1 % vs. 4.2 %; riskisuhde 0.98, 95 % CI: 0.84–1.13, p = 0.76).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimus on syyskuussa 2010 julkaistu kansainvälinen randomoitu monikeskustutkimus. Molemmissa ryhmissä oli keskimäärin 37 % ST-nousuinfarktipotilaita. Valitettavasti seuranta-aika on lyhyt.

Kirjallisuutta

  1. Mehta SR, Tanguay JF, Eikelboom JW ym. Double-dose versus standard-dose clopidogrel and high-dose versus low-dose aspirin in individuals undergoing percutaneous coronary intervention for acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7): a randomised factorial trial. Lancet 2010;376(9748):1233-43. «PMID: 20817281»PubMed