Takaisin

Myöhäinen sepelvaltimoiden varjoainekuvaus ja revaskularisaatio

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
23.5.2011

Näytön aste: C

Myöhään (yli 12 tuntia) ST-nousuinfarktin oireiden alusta hoitoon hakeutuneilla sepelvaltimoiden varjoainekuvaus ja sen perusteella suoritettu revaskularisaatio 2 vuorokauden kuluessa saattaa pienentää sydäninfarktin kokoa.

BRAVE-2-tutkimuksessa «Schömig A, Mehilli J, Antoniucci D ym. Mechanical ...»1 verrattiin invasiivista hoitostrategiaa (n = 182) konservatiiviseen hoitoon (n = 183) 12–48 tunnin viiveellä ST-nousuinfarktin oireiden alusta hoitoon tulleilla potilailla. Kyseessä oli avoin, satunnaistettu tutkimus, joka suoritettiin Saksassa monikeskustyönä. Poissulkukriteerejä olivat infarktiin annettu liuotushoito, jatkuva rintakipu, kardiogeeninen shokki, iskeemiset rytmihäiriöt, vaikea kongestio ja 3 kuukauden sisällä esiintynyt halvaus. Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli 5–10 vuorokauden kuluttua isotooppimenetelmällä (SPECT) määritetty prosentuaalinen sydäninfarktin koko vasemmasta kammiosta. Toissijaisena päätetapahtumana olivat kokonaiskuolleisuuden, uusintainfarktien ja halvausten määrä kuukauden seurannassa.

Kaikki potilaat saivat 300–600 mg:n klopidogreelilatauksen, 500 mg aspiriinia sekä hepariiniboluksen (70 IU/kg). Konservatiivisen hoidon ryhmässä hepariinihoitoa jatkettiin vähintään vuorokauden.

Invasiivisen hoidon ryhmä sai absiksimabiboluksen ja sen jälkeen 12 tunnin infuusion. Invasiivisen hoidon ryhmän potilaista 87.4 % hoidettiin pallolaajennuksella ja stenttauksella, 7.2 % pelkällä pallolaajennuksella ja 3.8 % ohitusleikkauksella. Konservatiivisen hoidon ryhmästä 8.7 %:lle tehtiin pallolaajennus sairaalahoidon aikana ja 32.8 %:lle kuukauden seurannassa.

Sydäninfarktin koko oli invasiivisen hoidon ryhmällä 8 % ja konservatiivisessa ryhmässä 13 % (p < 0.001). Toissijaisten päätetapahtumien määrässä ei havaittu merkittävää eroa ryhmien välillä (4.4 % vs 6.6 %, p = 0.37).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Schömig A, Mehilli J, Antoniucci D ym. Mechanical reperfusion in patients with acute myocardial infarction presenting more than 12 hours from symptom onset: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293(23):2865-72. «PMID: 15956631»PubMed