Takaisin

Klopidogreelin latausannoksen vertailu ST-nousuinfarktipotilailla, jotka hoidettiin välittömällä pallolaajennuksella

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
23.5.2011

Näytön aste: C

600 mg:n latausannos klopidogreelia on mahdollisesti tehokkaampi kuin 300 mg:n latausannos ST-nousuinfarktipotilailla, jotka hoidetaan välittömällä pallolaajennuksella.

3 602 ST-nousinfarktipotilasta, jotka hoidettiin primäärillä pallolaajennuksella, randomoitiin saamaan joka bivalirudiinia tai fraktioimatonta hepariinia yhdistettynä glykoproteiini-inhibiittoriin «Dangas G, Mehran R, Guagliumi G ym. Role of clopid...»1. Nämä potilaat saivat ASAn normaalin kaavan mukaan ja klopidogreelin latausannoksen 300 mg (n = 1 153) tai 600 mg (n = 2 158). Alaryhmäanalyysissä todettiin klopidogreelin 600 mg:n latausannoksen olevan tehokkaampi estämään päätetapahtumia (mortaliteetti, uusi sydäninfarkti tai stenttitromboosi) kuukauden seurannassa kuin 300 mg:n latausannos (HR 0.72; CI 0.53–0.98; p = 0.04). 600 mg:n latausannos klopidogreeliä ei lisännyt merkittäviä vuotoja verrattuna 300 mg:n latausannokseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

6 346 ST-nousuinfarktipotilaan alaryhmäanalyysi «Mehta SR. Double-dose vs standard-dose clopidogrel...»2 (Internet-linkki «http://www.springerlink.com/content/5m0433n1l8721u2q/»1) 25 086 potilaan ACS-tutkimuksesta, jossa randomoitiin klopidogreelin latausannos 300 vs 600 mg kaksoissokkoutetusti ja avoimesti ASA 100 vs 300 mg. 600 mg:n latausannoksen klopidogreeliä saaneet jatkoivat ensimmäisen viikon annoksella 150 mg/vrk, jonka jälkeen annoksella 75 mg/vrk. 300 mg:n latausannoksen klopidogreeliä saaneet jatkoivat annoksella 75 mg/vrk. Kuukauden seurannassa uuden sydäninfarktin ja stenttitromboosin määrä oli merkittävästi vähäisempi 600 mg:n latausannoksen ja viikon korkeamman ylläpitoannoksen saaneilla potilailla kuin verrokkiryhmällä (stenttitromboosi: 1.0 % vs 1.8 %; HR 0.54; CI 0.35–0.84, uusi sydäninfarkti: 1.2 % vs 1.9 %; HR 0.63; CI 0.41–0.96). Kuolleisuusasteen ja vuotojen määrään eri annoksilla ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Dangas G, Mehran R, Guagliumi G ym. Role of clopid...»1: Tutkimus oli alaryhmäanalyysi ST-nousuinfarktipotilaille tehdystä randomoidusta kansainvälisestä monikeskustutkimuksesta.

«Mehta SR. Double-dose vs standard-dose clopidogrel...»2: Tutkimus oli alaryhmäanalyysi ST-nousinfarktipotilaille tehdystä randomoidusta kansainvälisestä monikeskustutkimuksesta. Tutkimusta ei ole julkaistu tieteellisenä artikkelina alaryhmäanalyysin osalta.

Kirjallisuutta

  1. Dangas G, Mehran R, Guagliumi G ym. Role of clopidogrel loading dose in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary angioplasty: results from the HORIZONS-AMI (harmonizing outcomes with revascularization and stents in acute myocardial infarction) trial. J Am Coll Cardiol 2009;54(15):1438-46. «PMID: 19796737»PubMed
  2. Mehta SR. Double-dose vs standard-dose clopidogrel in ACS patients undergoing PCI for STEMI. Paper presented at: Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT); 23 September 2009; San Francisco, California; Internet-linkki: http://www.springerlink.com/content/5m0433n1l8721u2q/