Takaisin

Suonensisäisen IIb/IIIa glykoproteiini-inhibiittorin käyttö ST-nousuinfarktipotilailla primäärissä pallolaajennushoidossa

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
23.5.2011

Näytön aste: A

GPIIb/IIIa-estäjän aloittamisen hyödystä ennen välitöntä pallolaajennusta ei ole näyttöä, jos potilas on saanut klopidogreelin latausannoksen.

Satunnaistettu kansainvälinen monikeskustutkimus «Mehilli J, Kastrati A, Schulz S ym. Abciximab in p...»1, jossa ST-nousinfarktipotilaat saivat 24 tunnin sisällä oireiden alusta joko absiksimabia (n = 401) tai lumetta (n = 399). Kaikki potilaat saivat ASA 500 mg p.o., klopidogreeli 600 mg p.o. latausannoksen ja 5 000 yksikköä UFH suonensisäisesti. Tutkimusryhmät eivät eronneet toisistaan perustietojen ja angiografialöydösten osalta. Molemmissa ryhmissä 96 % potilaista stentattiin. 30 päivän kohdalla ensisijaisessa päätetapahtumassa (vasemman kammion infarktialueen koko määritettynä PET-tutkimuksella) ei ollut eroa ryhmien välillä. Eroa ei ollut toissijaisissa päätetapahtumissakaan (kuolema, uusi sydäninfarkti, kiireellinen revaskularisaatio, aivohalvaus ja vuodot/merkittävä trombosytopenia), absiksimabiryhmä; 5.0 % vs lumeryhmä; 3.8 %, p = 0.40. Merkittäviä vuotoja oli molemmissa ryhmissä yhtä paljon, 1.8 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu kansainvälinen monikeskustutkimus «Ellis SG, Tendera M, de Belder MA ym. Facilitated ...»2, jossa ST-nousinfarktipotilaat (n = 2 452) saivat ennen pallolaajennusta normaalin ACS-lääkityksen lisäksi absiksimabia tai absiksimabia tehostettuna puoliannos retaplaasia (trombolyyttiä). Lääkitys aloitettiin viimeistään 6 tuntia oireiden alusta. 90 päivän seurannassa ensisijaisessa yhdistetyssä päätetapahtumassa (kuolema, kammiovärinä 48 tunnin kuluessa randomoinnista, kardiogeeninen sokki sekä sydämen vajaatoiminta, joka vaati päivystyskäynnin tai sairaalaan sisäänottamisen) ei ollut eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Mehilli J, Kastrati A, Schulz S ym. Abciximab in p...»1: Tutkimus oli satunnaistettu ja lumekontrolloitu kansainvälinen monikeskustutkimus ST-nousinfarktipotilaista, jotka hoidettiin välittömällä pallolaajennushoidolla.

«Ellis SG, Tendera M, de Belder MA ym. Facilitated ...»2: Tutkimus oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu kansainvälinen monikeskustutkimus ST-nousinfarktipotilaista, jotka hoidettiin välittömällä pallolaajennushoidolla.

Kirjallisuutta

  1. Mehilli J, Kastrati A, Schulz S ym. Abciximab in patients with acute ST-segment-elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention after clopidogrel loading: a randomized double-blind trial. Circulation 2009;119(14):1933-40. «PMID: 19332467»PubMed
  2. Ellis SG, Tendera M, de Belder MA ym. Facilitated PCI in patients with ST-elevation myocardial infarction. N Engl J Med 2008;358(21):2205-17. «PMID: 18499565»PubMed