Takaisin

Sydänkirurgisen back-up:n tarpeellisuudesta PCI:n yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
27.6.2011

Näytön aste: B

PCI:n toteuttaminen keskuksessa, jossa ei ole sydänkirurgista valmiutta, näyttäisi olevan yhtä turvallista kuin tällaisen valmiuden omaavassa keskuksessa.

Ruotsalaiseen SCAAR-rekisterin (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry) aineisto «Carlsson J, James SN, Ståhle E ym. Outcome of perc...»1, joka sisältää kaikki PCI-toimenpiteet Ruotsissa vuosina 2000–2003.

Prospektiivisesti kerätty materiaali käsitti tiedot 34 363 PCI-potilaasta. Tutkimuksessa vertailtiin keskenään potilasmateriaaleja ja kliinisiä tuloksia sairaaloissa, joissa on kirurginen backup (WSB) ilman sitä oleviin (NOSB).

Kyseisenä ajanjaksona tehtiin 25 525 PCI:a kymmenessä WSB-sairaalassa ja 8 838 toimenpidettä 14:ssä NOSB-sairaalassa. Keskimääräinen vuosivolyymi oli WSB-sairaaloissa 812 toimenpidettä ja vastaava luku NOSB-sairaaloissa 307. Potilasryhmien riskiprofiilissa ei ollut olennaisia kliinisiä eroja. WSB-sairaaloissa hoidettiin suhteellisesti enemmän ST-nousuinfarktipotilaita (18.0 vs 9.7 %, p < 0.001). Kun ryhmät vakioitiin iän ja riskitekijöiden suhteen, potilaiden selviytyvyydessä (30 päivän kuolleisuus, vuoden kuolleisuus, neurologiset komplikaatiot tai hätäohitusleikkausten määrä) ei ollut eroa WSB- ja NOSB-sairaaloiden välillä. Yhden kuukauden kuolleisuus ST-nousuinfarktipotilailla oli 6.7 % WSB-sairaaloissa ja 7.0 % NOSB-sairaaloissa. Hätäohitusleikkausten insidenssi oli 0.2 % ja 0.1 % WSB- ja NOSB-sairaaloissa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saksalainen 36 keskuksen PCI-rekisteritiedoston analyysi «Tebbe U, Hochadel M, Bramlage P ym. In-hospital ou...»2 käsitti prospektiivisen vertailun 23 148 PCI-hoidetusta potilaasta, joista 53.8 % hoidettiin WSB-sairaaloissa ja 46.2 % NOSB-sairaaloissa. Yli puolella potilaista oli akuutti koronaarisyndrooma (ST-nousuinfarkti 21 %). Potilasryhmien välillä ei ollut lähtökohtaisia eroja, mutta potilaita, joilla oli akuutti koronaarisyndrooma, hoidettiin enemmän WSB-sairaaloissa. Potilaiden selviytyvyydessä ei ollut eroa sairaalakuolleisuuden (1.8 % SB vs 2.0 % NOSB), sydäninfarktien (0.6 % vs 0.5 %), aivotapahtumien (0.1 % vs 0.1 %) tai hätäohitusleikkausten (0.2 % vs 0.2 %) suhteen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Näiden potilasmäärältään suurimpien rekisteritutkimusten valossa PCI-tuloksissa ei ole eroa keskusten välillä, joissa on sydänkirurginen back-up verrattuna niihin, joilla sitä ei ole. ST-nousuinfarktipotilaiden kohdalla välittömän primaarirevaskularisaation osoitetut hyödyt ovat selvät. Välitöntä sydänkirurgista hoitoa vaativien PCI-komplikaatioiden insidenssi nykytekniikoilla on erittäin matala. Erityisesti ST-nousuinfarktipotilaiden kohdalla on perusteltua tehdä niitä myös keskuksissa, joissa ei ole paikan päällä saatavissa sydänkirurgista valmiutta.

Kirjallisuutta

  1. Carlsson J, James SN, Ståhle E ym. Outcome of percutaneous coronary intervention in hospitals with and without on-site cardiac surgery standby. Heart 2007;93(3):335-8. «PMID: 16980517»PubMed
  2. Tebbe U, Hochadel M, Bramlage P ym. In-hospital outcomes after elective and non-elective percutaneous coronary interventions in hospitals with and without on-site cardiac surgery backup. Clin Res Cardiol 2009;98(11):701-7. «PMID: 19597756»PubMed