Takaisin

Liikuntainterventio painon nousun vähentämiseksi tupakasta vieroituksessa

Näytönastekatsaukset
Tiina Kortteisto
19.6.2018

Näytön aste: B

Liikuntainterventio ei näytä vähentävän painon nousua vieroituksen aikana, mutta se ilmeisesti vähentää sitä pitkällä aikavälillä.

Cochrane-katsaus «Farley AC, Hajek P, Lycett D ym. Interventions for...»1 sisälsi 4 kokeellista tutkimusta (N = 404), joissa oli raportoitu painon muutokset eri liikuntainterventioryhmissä hoidon lopussa tai myöhemmin. Katsauksen päätemuuttuja ilmaistiin painon muutoksen erotuksena interventioryhmien välillä. 2 tutkimusta vertasi liikunta + neuvontaryhmää ryhmään, joka sai vain neuvontaa. 2 muuta tutkimusta vertasi nikotiinikorvaushoito + neuvonta + liikuntaryhmää ryhmään, joka oli muuten samanlainen, mutta ilman liikuntaa. Päätemuuttuja raportoitiin hoidon päättyessä ja 12 kuukauden seurannassa.

Mikään tutkimuksista ei osoittanut, että hoidon päättyessä liikuntainterventio olisi merkitsevästi vaikuttanut painon muutokseen (yhdistetty estimaatti -0,25 kg; 95 % luottamusväli -0,78–0,29). Sen sijaan 3 tutkimuksesta (N = 182) yhdistetty päätemuuttujan estimaatti osoitti, että 12 kuukauden seurannassa liikuntaa sisältävissä ryhmissä oli merkitsevästi pienempi painon nousu (yhdistetty estimaatti -2,07 kg; 95 % luottamusväli 3,78 – -0,36).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimukset rajoittuivat aikuisiin ja pääasiassa naisiin. Paino ainoana liikuntaintervention päätemuuttujana on ongelmallinen, koska liikunta saa aikaan myös toivottavaa painon nousua silloin, kun rasvakudos korvautuu lihasmassalla.

Tutkimuksessa «Gennuso KP, Thraen-Borowski KM, Schlam TR ym. Smok...»2, jossa arvioitiin fyysisen aktiivisuuden (askelia/päivä) vaikutusta painon nousuun tupakanpolton lopettaneilla ja sitä jatkaneilla (N = 683), todettiin 1 vuoden seurannassa, että tupakanpolton lopettaneiden ryhmässä (N = 267) korkean fyysisen aktiivisuuden säilyttäneillä henkilöillä, askelia yli 7 090/vrk, painon nousu 3,50 ± 0,89 kg tai fyysistä aktiivisuutta matalasta (alle 7 090 askelta/vrk) korkeaan tasoon (yli 7 090 askelta /vrk) vuoden aikana lisänneillä henkilöillä painon nousu 4,22 ± 0,57 kg oli vähäisempi kuin fyysistä aktiivisuuttaan vähentäneillä henkilöillä, askelia alle 7 090/vrk, 7,07 ± 1,04 kg, p < 0,01 ja p = 0,02.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Farley AC, Hajek P, Lycett D ym. Interventions for preventing weight gain after smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:CD006219 «PMID: 22258966»PubMed
  2. Gennuso KP, Thraen-Borowski KM, Schlam TR ym. Smokers' physical activity and weight gain one year after a successful versus unsuccessful quit attempt. Prev Med 2014;67:189-92 «PMID: 25091879»PubMed