Takaisin

Ohjaus painonhallintaan tupakasta vieroituksessa

Näytönastekatsaukset
Tiina Kortteisto
19.6.2018

Näytön aste: B

Yksilöllinen painonhallinnan ohjaus on ilmeisesti tehokasta painon nousun ehkäisemiseksi tupakasta vieroitushoidon aikana.

Katsauksessa «Spring B, Howe D, Berendsen M ym. Behavioral inter...»1 etsittiin tietokannoista PubMed, Ovid MEDLINE, CINAHL, EMBASE, PsycINFO, Cochrane Central Register of Controlled Trials satunnaistettuja tutkimuksia, joissa verrattiin tupakasta vieroitushoitoon yhdistettyä painonhallinnan ohjaushoitoa pelkkään tupakasta vieroitushoitoon. 779 tutkimuksesta 10 sisällytettiin meta-analyysiin, jonka tavoitteena oli selvittää, onko painonhallinnan ohjaushoito tehokas keino vähentää tupakoinnin lopettamisen jälkeistä painon nousua.

Tupakoijilla, jotka saivat tupakoinnin vieroitushoidon ja painonhallinnan ohjaushoidon, oli pienempi painon nousu (-0,30 kg; 95 % luottamusväli -0,57– -0,02) lyhyellä aikavälillä (alle 3 kuukautta) verrattuna tupakoijiin, jotka saivat vain tupakasta vieroitushoidon. Yli 6 kuukauden seurannassa tämä ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (-0,17; 95 % luottamusväli -0,42–0,07).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsaus «Farley AC, Hajek P, Lycett D ym. Interventions for...»2 sisälsi satunnaistettuja kokeellisia tutkimuksia, jotka oli suunniteltu tupakoinnin lopettamiseen ja sen jälkeisen painon nousun rajoittamiseen. Lisäksi mukana oli katsauksia, joissa oli raportoitu painon muutokset eri interventioryhmissä hoidon lopussa tai myöhemmin.

Pelkästään yleisiä painonhallintaohjeita sisältävät hoidot (2 tutkimusta) eivät vähentäneet painon nousua hoidon lopussa tai 6 tai 12 kuukauden seurannassa, mutta yksilöllisesti suunnitellut painonhallintahoidot (2 tutkimusta) vähensivät painon nousua hoidon lopussa (-1,11 kg; 95 % luottamusväli -1,93 – -0,29) ja 12 kuukauden seurannassa (-2,58 kg; 95 % luottamusväli -5,11 – -0,05). Kognitiivisella käyttäytymisterapialla (2 tutkimusta) ei saatu myönteistä vaikutusta painonhallintaan hoidon lopussa (-0,18 kg; 95 % luottamusväli -0,56–0,20) eikä 6 tai 12 kuukauden seurannassa (+0,13 kg; 95 % luottamusväli -0,72–0,98).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Vertailukelpoisia tutkimuksia eri ohjausmenetelmien vaikutuksesta painonhallintaan on vielä vähän, ja ne rajoittuivat aikuisiin tupakoijiin ja pääasiassa naisiin.

Kirjallisuutta

  1. Spring B, Howe D, Berendsen M ym. Behavioral intervention to promote smoking cessation and prevent weight gain: a systematic review and meta-analysis. Addiction 2009;104:1472-86 «PMID: 19549058»PubMed
  2. Farley AC, Hajek P, Lycett D ym. Interventions for preventing weight gain after smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:CD006219 «PMID: 22258966»PubMed