Takaisin

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun operatiivisten hoitojen tulokset ja komplikaatiot

Näytönastekatsaukset
Tarkastanut Kimmo Taari; alkuperäinen kirjoittaja Anssi Pétas
7.11.2018

Näytön aste: B

Vähän kajoavat hoidot näyttäisivät olevan yhtä hyviä kuin TURP (eturauhasen höyläys) eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa.

TURPin (transurethral resection of prostate, eturauhasen höyläys) nykyisen aseman selvittämiseksi tutkimukseen otettiin mukaan satunnaistetut tutkimukset, jossa verrattiin TURP:ia uusiin vähän kajoaviin hoitomenetelmiin: TUVP (transurethral vaporisation of the prostate, bipolaari-TUVP, HoLEP (holmium laser enucleation of the prostate), KTP (potassium-titanyl-phosphate laser vaporisation of the prostate) Medlinesta vuosilta 1997–2009 «Ahyai SA, Gilling P, Kaplan SA ym. Meta-analysis o...»1. Tarkasteluun kelpuutettiin 23 satunnaistettua tutkimusta, joissa oli yhteensä 2 245 potilasta. Tilastolliset menetelmät kuvattiin. Toiminnalliset tulokset sekä komplikaatiot analysoitiin erikseen.

TURP-ryhmässä oli 954 potilasta ja seuranta-aika oli 5 vuotta. Virtsan maksimivirtaama nousi 162 % ja IPSS-oirekyselyssä pisteet vähenivät 70 %, elämänlaatupisteet vähenivät 69 %, ja jäännösvirtsan määrä 77 %. TURP:n suurimmat haitat ovat leikkauksen aikaiset sekä välittömät perioperatiiviset komplikaatiot: verensiirtoon johtava vuoto 2 % (vaihteluväli 0–9), TUR-oireyhtymä 0,8 % (0–5), virtsaumpi 4,5 % (0–13,3), verihyytymästä johtuva virtsaumpi 4,9 % (0–39) ja virtsatieinfektio 4,1 % (0–22).

Bipolaari-TURP:n perioperatiiviset komplikaatiot ovat samat kuin perinteisen monopolaari-TURPin, mutta niitä on tilastollisesti vähemmän. Toiminnalliset tulokset ovat samanlaiset kummassakin ryhmässä.

KTP-laserista oli kolme tutkimusta, joista kahdessa verrattiin KTP-laseria TURP:iin ja yhdessä avoimeen prostataadenooman enukleaatioon (OP). KTP:n intraoperatiiviset komplikaatiot olivat tilastollisesti vähäisempiä kuin TURP:ssa. Virtsaumpi ja infektio olivat tavallisimmat komplikaatiot (0–15 %). Pienten ja keskikokoisten eturauhasten hoidossa KTP-laserin tulokset ovat lupaavat ja vertailukelpoiset suhteessa TURP:iin. Isokokoisten eturauhasten hoidossa tulokset ovat ristiriitaisia. KTP:n komplikaatioiden kokonaismäärä ei kuitenkaan eronnut TURP:sta (p = 0,472). Pitkäaikaistulokset laserhoidosta puuttuvat toistaiseksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Seuranta-ajat vähän kajoavissa hoidoissa ovat verrattain lyhyitä. TURP:n ja uusien vähän kajoavien hoitojen (TUVP, bipolaari-TUVP, HoLEP, KTP-laser) tulokset toiminnallisten tulosten ja kokonaismorbiditeetin osalta ovat lyhyellä aikavälillä tilastollisesti samanlaiset. Jokaisessa hoitomuodossa on oma komplikaatioprofiili, minkä vuoksi hoidon valinnassa on tärkeä ottaa huomioon potilaan suorituskyky, eturauhasen koko, henkilökohtaiset odotukset ja kyseiselle henkilölle parhaaksi katsottu menetelmä.

Kirjallisuutta

  1. Ahyai SA, Gilling P, Kaplan SA ym. Meta-analysis of functional outcomes and complications following transurethral procedures for lower urinary tract symptoms resulting from benign prostatic enlargement. Eur Urol 2010;58:384-97 «PMID: 20825758»PubMed