Takaisin

Lasten lihavuuden hoidon kustannusvaikuttavuus

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
26.4.2012

Näytön aste: C

Lasten lihavuuden hoitomuotojen kustannusvaikuttavuus lienee syytä arvioida paikallisesti.

Kanadalaisessa, yhteensä 24 perhettä käsittäneessä RCT-tutkimuksessa «Goldfield GS, Epstein LH, Kilanowski CK ym. Cost-e...»1 verrattiin ryhmä- ja yhdistetyn ryhmä- ja yksilöhoidon tehoa ja kustannuksia 8–12-vuotiaiden lihavien lasten hoidossa. Seurannan jatkuttua 12 kuukautta ryhmähoidon kustannukset henkilöä kohden olivat runsas kolmannes yhdistetyn hoidon kustannuksista (492 vs 1 391 USD). Ryhmähoito tuotti suuremman prosentuaalisen lihavuuden vähenemisen käytettyä dollaria kohti kuin yhdistetty hoito (p < 0.05).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimusryhmä oli pieni. Kustannuksissa on huomioitu myös perheille koituneet kustannukset.

Yhdysvaltalaisessa RCT-tutkimuksessa «Janicke DM, Sallinen BJ, Perri MG ym. Comparison o...»2 verrattiin perheintervention (N = 33), vanhempiin kohdistuneen intervention (N = 34) ja kontrolliryhmän (ei interventiota, N = 22) kustannusvaikuttavuutta 8–14-vuotiaiden maaseudulla asuvien lihavien lasten hoidossa. Neljän kuukauden intervention ja kuuden kuukauden seurannan selvitti 26 lasta perheinterventioryhmässä ja 24 lasta vanhempien interventioryhmässä. Molempien ryhmien lasten BMI aleni samalla tavalla (BMI:n z-scoren alenema kontrolliryhmään verrattuna 0.115 ja 0.090, ero interventioryhmien välillä ei merkitsevä). Kustannukset lasta kohden perheinterventioryhmässä olivat 872 USD ja vanhempien interventioryhmässä 579 USD.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Kustannuksissa ei huomioitu perheille aiheutuneita kustannuksia. Tutkimuksesta pois pudonneiden määrä oli suuri.

Suomalaisessa RCT-tutkimuksessa «Kalavainen M, Karjalainen S, Martikainen J ym. Cos...»3 verrattiin perheryhmissä tapahtuvan hoidon (N = 35) ja rutiinihoidon (N = 35) tehoa ja kustannuksia 6–9-vuotiaiden lihavien lasten hoidossa. Perheryhmät kokoontuivat 15 kertaa kuuden kuukauden aikana. Rutiinihoidon ryhmässä lapset tapasivat koulun terveydenhoitajan kaksi kertaa. Vuoden mittaisen seurannan aikana lasten pituuspaino aleni ryhmähoidossa 3.4 (95 % luottamusväli 6.0–0.7) prosenttiyksikköä, kun se rutiinihoidossa lisääntyi 1.8 (-0.9–4.5) prosenttiyksikköä (p = 0.008). Ryhmähoidon kokonaiskustannukset olivat 15 378 euroa ja rutiinihoidon 2 150 euroa. Yhden prosenttiyksikön pituuspainon aleneminen ryhmähoidossa rutiinihoitoon verrattuna aiheutti 75–391 euron kustannukset lasta kohden.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kustannuksissa ei huomioitu perheille aiheutuneita kustannuksia.

Kirjallisuutta

  1. Goldfield GS, Epstein LH, Kilanowski CK ym. Cost-effectiveness of group and mixed family-based treatment for childhood obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25:1843-9 «PMID: 11781766»PubMed
  2. Janicke DM, Sallinen BJ, Perri MG ym. Comparison of program costs for parent-only and family-based interventions for pediatric obesity in medically underserved rural settings. J Rural Health 2009;25:326-30 «PMID: 19566621»PubMed
  3. Kalavainen M, Karjalainen S, Martikainen J ym. Cost-effectiveness of routine and group programs for treatment of obese children. Pediatr Int 2009;51:606-11 «PMID: 19438826»PubMed