Takaisin

TV- ja muun ruutuajan vähentäminen

Näytönastekatsaukset
Eeva Ketola
26.4.2012

Näytön aste: B

TV- ja ruutuajan vähentäminen lienee tärkeää lihavuuden ehkäisyssä ja painonindeksin alentamisessa lapsilla.

Kyseessä oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus «Epstein LH, Roemmich JN, Robinson JL ym. A randomi...»1 4–7-vuotiaista terveistä yhdysvaltalaisista lapsista (n = 70), joiden BMI oli ≥ 75 % iän ja sukupuolen mukaisen persentiilin, ja jotka katsoivat TV:tä ainakin 14 tuntia viikossa. Interventioryhmässä TV:n katselua ja tietokonepelien pelaamista vähennettiin 50 % verrattuna verrokkeihin, joilla muutoksia ei tehty. Päämuuttujat olivat BMI, television katselu, energian saanti ja fyysinen aktiivisuus, joita arvioitiin 6 kuukauden välein kaksi vuotta. Interventioryhmän lapset liikkuivat enemmän (p < 0.001), heidän BMI:nsä aleni (p < 0.05) ja energian kulutus kasvoi (p < 0.05). Muutos television katselumäärissä oli yhteydessä energiansaannin vähenemiseen (p < 0.001), mutta ei fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen (p = 0.037)

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimus «Salmon J, Ball K, Hume C ym. Outcomes of a group-r...»2 oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jossa oli mukana 311 iältään 10-vuotiasta australialaista koululaisista. Mukana olevista pojista 47 % ja tytöistä 38 % oli ylipainoisia. Heidät satunnaistettiin neljään ryhmään: BM (behavioral modification, n = 66), FMS (Fundamental movement skills, n = 74), edellisten yhdistelmä BM/FMS (n = 93) tai kontrolleihin (n = 62). Seuranta-aika oli 1 vuosi. Yhdistelmäryhmä oli kaikkiaan pienimmässä riskissä tulla liikapainoiseksi ja heillä BMI laski 1.5 kg/m2 (p < 0.05). Televisionkatselu ei vähentynyt kuitenkaan tilastollisesti merkitsevästi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Epsteinin tutkimuksessa «Epstein LH, Roemmich JN, Robinson JL ym. A randomi...»1 TV:n ääressä vietetty aika ja napostelun väheneminen saattoivat selittää tuloksen. Salmonin tutkimuksessa «Salmon J, Ball K, Hume C ym. Outcomes of a group-r...»2 taasen mukavan liikkumisen ja käyttäytymisterapian yhdistelmä tuotti halutun tuloksen. Vaikka kokonaistulos molemmissa on lupaava, ilmiö vaatii kuitenkin vielä lisätutkimusta.

Kirjallisuutta

  1. Epstein LH, Roemmich JN, Robinson JL ym. A randomized trial of the effects of reducing television viewing and computer use on body mass index in young children. Arch Pediatr Adolesc Med 2008;162:239-45 «PMID: 18316661»PubMed
  2. Salmon J, Ball K, Hume C ym. Outcomes of a group-randomized trial to prevent excess weight gain, reduce screen behaviours and promote physical activity in 10-year-old children: switch-play. Int J Obes (Lond) 2008;32:601-12 «PMID: 18253162»PubMed