Takaisin

Astman ohjattu omahoito ja elämänlaatu

Näytönastekatsaukset
Eeva Ahonen
30.8.2012

Näytön aste: B

Ohjattu omahoito parantanee aikuisastmaatikon elämänlaatua.

Australialaisessa astman ohjattua omahoitoa käsitelevässä Cochrane-katsauksessa «Gibson PG, Powell H, Coughlan J ym. Self-managemen...»1 vuodelta 2009 oli mukana kaikkiaan 36 tutkimusta. Niistä 10:ssä arvioitiin elämänlaatua, ja 6 tutkimusta esitti keskimääräiset elämänlaatua kuvaavat kokonaispisteet.

Omahoitoryhmässä oli merkittävä elämänlaatupisteiden paraneminen (SMD 0.29; 95 % luottamusväli 0.11–0.47). Mukaan otetuissa tutkimuksissa oli merkittävää heterogeenisuutta (Chi Sq 26.0; p = 0.05).

Tässä katsauksessa oli mukana myös suomalainen tutkimus (Lahdensuo ym. 1996) «Lahdensuo A, Haahtela T, Herrala J ym. Randomised ...»2, jossa verrattiin ohjatun omahoidon ja perinteisen hoidon eroa lievää ja keskivaikeaa astmaa sairastavilla (N = 115).

Kahdentoista kuukauden seuranta-aikana elämänlaatupisteet (quality of life score) paranivat huomattavasti (16.6 vs 8.4).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Gibson PG, Powell H, Coughlan J ym. Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev 2003;(1):CD001117 «PMID: 12535399»PubMed
  2. Lahdensuo A, Haahtela T, Herrala J ym. Randomised comparison of guided self management and traditional treatment of asthma over one year. BMJ 1996;312:748-52 «PMID: 8605463»PubMed