Takaisin

Pitkävaikutteisen beeta2-agonistin ja inhalaatiosteroidin yhdistelmähoito astman ensimmäisenä hoitavana lääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Hannu Kankaanranta
30.8.2012

Näytön aste: A

Yhdistelmävalmistetta ei suositella astman aloitushoidoksi.

Cochrane-analyysissa «Ni Chroinin M, Greenstone I, Lasserson TJ ym. Addi...»1 verrattiin inhalaatiosteroidin ja pitkävaikutteisen beeta 2-agonistin (LABA) yhdistelmää pelkkään inhalaatiosteroidiin aikaisemmin steroidia käyttämättömillä lapsilla ja aikuisilla, joilla oli säännöllistä hoitoa vaativa astma. Suoritettiin 2 eri vertailua, jotka olivat:

1. LABA + inhalaatiosteroidi vs. sama annos inhalaatiosteroidia ja

2. LABA + inhalaatiosteroidi vs. suurempi annos inhalaatiosteroidia.

Cochrane-analyysiin otettiin mukaan tutkimuksia, jotka vertasivat LABA + inhalaatiosteroidi yhdistelmää pelkkään inhalaatiosteroidiin lapsilla ja aikuisilla, joilla ei ollut ollut inhalaatiosteroidilääkitystä viimeisen 28 päivän aikana. Analyysiin otettiin mukaan 28 erillistä vertailua 8 050:llä potilaalla, joilla oli lievä – kohtalainen hengitysteiden ahtauma (FEV1 ≥ 65 % viitearvosta), ja he olivat oireisia ennen tutkimuksen alkua. Suurin osa potilaista ei ollut missään vaiheessa aikaisemmin käyttänyt inhalaatiosteroidilääkitystä.

Vertailu 1: LABA + inhalaatiosteroidi vs. sama annos inhalaatiosteroidia

LABA + inhalaatiosteroidi yhdistelmä ei vähentänyt tablettisteroidia (RR 1.04; 95 % luottamusväli 0.73–1.47) tai sairaalahoitoa (RR 0.38; 95 % luottamusväli 0.09–1.65) vaativia astman pahenemisvaiheita verrattuna pelkkään inhalaatiosteroidiin. Sen sijaan LABA + inhalaatiosteroidi yhdistelmä paransi FEV1-arvoa lähtötasoon verrattuna (0.12 L; 95 % luottamusväli 0.07–0.17), oireita (SMD -0.26; 95 % luottamusväli -0.37 – -0.14) ja kohtauslääkkeen tarvetta (-0.41 annosta/vrk; 95 % luottamusväli -0.73 – -0.09) paremmin kuin pelkkä inhalaatiosteroidi.

Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa vakavien haittavaikutusten (RR 1.15; 95 % luottamusväli 0.64–2.09), kaikkien haittavaikutusten (RR 1.02; 95 % luottamusväli 0.96–1.09) ja tutkimuksen keskeyttämisen suhteen (RR 0.95; 95 % luottamusväli 0.82–1.11) tai tutkimuksen keskeyttämisessä huonon astman hoitotasapainon vuoksi (RR 0.94; 95 % luottamusväli 0.63–1.41).

Vertailu 2: LABA + inhalaatiosteroidi vs. suurempi annos inhalaatiosteroidia.

LABA + inhalaatiosteroidi yhdistelmällä hoidetuilla potilailla oli enemmän tablettisteroidikuuria vaativia pahenemisvaiheita (RR 1.24; 95 % luottamusväli 1–1.53) ja tutkimuksen keskeyttämisiä (RR 1.31; 95 % luottamusväli 1.07–1.59) kuin pelkkää suurempaa inhalaatiosteroidi-annosta käyttävillä potilailla. Jokaista 100 potilasta kohti 43 viikon hoidon aikana 9 potilasta suuremman inhalaatiosteroidiannoksen ryhmässä sai tablettisteroidikuuria vaativan pahenemisvaiheen. LABA + inhalaatiosteroidi ryhmässä vastaavasti 11 (95 % luottamusväli 9–14) potilasta sai tablettisteroidikuuria vaativan astman pahenemisvaiheen. Vakavien haittavaikutusten suhteen ei ollut merkittävää eroa. Johtuen vähäisistä havaintomääristä tuloksia ei saatu sairaalahoitojen, oireiden tai muiden seikkojen suhteen.

Cochrane-katsauksen tekijöiden johtopäätökset:

Aikaisemmin inhalaatiosteroidia käyttämättömillä, lievästä – keskivaikeasta obstruktiosta kärsivillä astmapotilailla LABA + inhalaatiosteroidi -yhdistelmä ei vähennä tablettisteroidia vaativia pahenemisvaiheita verrattuna pelkkään inhalaatiosteroidiin. Kuitenkin se parantaa merkittävästi keuhkojen toimintakokeiden tuloksia, vähentää oireita ja vähentää jonkin verran kohtauslääkkeen tarvetta verrattuna pelkkään inhalaatiosteroidiin. Hoidon aloittaminen suuremmalla annoksella inhalaatiosteroidia, verrattuna LABA + inhalaatiosteroidi yhdistelmään, vähentää tehokkaammin tablettisteroidikuuria vaativia pahenemisvaiheita ja vähentää tutkimuksen keskeyttämisiä.

Vaikka lapset näyttävät vastaavaan lääkityksiin samalla tavalla kuin aikuiset, johtuen pienistä potilasmääristä luotettavia johtopäätöksiä yhdistelmähoidon käytöstä lapsilla ei voi tulosten perusteella tehdä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Ni Chroinin M, Greenstone I, Lasserson TJ ym. Addi...»1: Verrattuna pelkkään inhalaatiosteroidiin samalla annoksella, LABA + inhalaatiosteroidi yhdistelmä vähentää potilaan oireilua ja parantaa keuhkojen toimintakokeiden tuloksia, mutta ei vähennä tablettisteroidikuuria vaativien pahenemisvaiheiden määrää. Sen sijaan suurempi (vähintään kaksinkertainen) annos inhalaatiosteroidia vähentää tehokkaammin tablettisteroidikuuria vaativia pahenemisvaiheita kuin LABA + inhalaatiosteroidi yhdistelmä astman aloitushoitona. Johtuen vertailussa 2 olleiden tutkimusten vähäisestä määrästä LABA + inhalaatiosteroidi yhdistelmän muita mahdollisia hyötyjä tai haittoja verrattuna suurempaan annokseen inhalaatiosteroidia ei voida määrittää.

Kirjallisuutta

  1. Ni Chroinin M, Greenstone I, Lasserson TJ ym. Addition of inhaled long-acting beta2-agonists to inhaled steroids as first line therapy for persistent asthma in steroid-naive adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD005307 «PMID: 19821344»PubMed