Takaisin

Säännöllisen beeta2-agonistihoidon vaikutus astman hoitotasapainoon ja keuhkoputkien avautumisvasteeseen

Näytönastekatsaukset
Tari Haahtela
24.9.2012

Näytön aste: A

Säännöllisen beeta2-agonistihoidon aikana kehittyy lääketoleranssia, mikä saattaa huonontaa hoitotasapainoa ja vähentää keuhkoputkia avaavan lääkkeen tehoa.

Vuoden 2004 meta-analyysi tutki beeta2-agonistien säännöllisen käytön aiheuttamaa respiratorista toleranssia astmaatikoilla «Salpeter SR, Ormiston TM, Salpeter EE. Meta-analys...»1. Kirjallisuushaussa löydettiin 22 lumekontrolloitua tutkimusta, joissa säännöllinen hoito oli kestänyt vähintään viikon. Päätemuuttujina seurattiin FEV1-arvoja, keuhkoputkien supistumisherkkyyttä ja beeta2-reseptorien toimintaa in vitro kuvaavia muuttujia. Analyysin perusteella hoito vähensi FEV1 vastetta beeta2-agonistille 18–35 % lumeeseen verrattuna. Samoin beeta2-agonistit lisäsivät keuhkoputkien supistumisherkkyyttä ja vähensivät beeta2-reseptorien määrää, lääkkeen sitomiskykyä ja in vitro vastetta isoproterenolille. Johtopäätös oli, että beeta2-agonistien säännöllinen käyttö lisää lääketoleranssia eli vähentää lääkkeen hoidollisia vaikutuksia, mikä voi huonontaa astman hallintaa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen laatu on tasokas, mutta siinä ei tehty eroa, oliko beeta2-agonistilääkitys annettu yhdessä inhaloitavan kortisonin kanssa vai erikseen.

Vuoden 2006 meta-analyysi tutki pitkävaikutteisten beeta2-agonistien vaikutuksia astman pahenemisvaiheisiin ja astman aiheuttamiin kuolemiin «Salpeter SR, Buckley NS, Ormiston TM ym. Meta-anal...»2. Kirjallisuushaussa löydettiin 19 lumekontrolloitua tutkimusta, jotka olivat kestäneet vähintään 3 kuukautta. Päätemuuttujina olivat sairaalahoitoa aiheuttaneet astman pahenemisvaiheet, henkeä uhkaavat pahenemisvaiheet ja kuolemat. Pitkävaikutteiset beeta2-agonistit, formoteroli ja salmeteroli, lisäsivät mainittuja astmatapahtumia niin lapsilla kuin aikuisilla kaksin-nelinkertaisesti lumeeseen verrattuna (OR 1.8–3.9). Absoluuttiset muutokset olivat kuitenkin pieniä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen laatu on tasokas, mutta siinä ei tehty eroa, oliko beeta2-agonistilääkitys annettu yhdessä inhaloitavan kortisonin kanssa vai erikseen. Kuitenkin näytti siltä, että inhaloitavan kortisonin samanaikainen käyttö ei kokonaan poistanut beeta2-agonistin aiheuttamaa riskilisää.

Vuoden 2009 meta-analyysi «Cates CJ, Lasserson TJ, Jaeschke R. Regular treatm...»3 tutki salmeterolin ja inhaloitavan kortisonin yhdistelmän vaikutuksia astman pahenemisen riskiin verrattuna pelkään inhaloitavaan kortisoniin. Kirjallisuushaussa löydettiin 30 tutkimusta. Astmakuolleisuus oli pieni eikä eronnut ryhmien välillä. Pahenemisvaiheissa ei myöskään ollut tilastollista eroa ryhmien välillä. Kaiken kaikkiaan astman vakavat haittatapahtumat olivat harvinaisia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen laatu on tasokas. Analyysi ei voinut sen paremmin vahvistaa kuin sulkea pois beeta2-agonistien pitkäaikaisen käytön aiheuttamia riskejä.

Vuoden 2010 tutkimuksessa «Elers J, Strandbygaard U, Pedersen L ym. Daily use...»4 arvioitiin toleranssin kehittymistä 12 viikkoa kestänen beeta2-agonistihoidon aikana. Potilaat saivat salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmistetta. Päätemuuttujina käytettiin metakoliinialtistuksessa syntyvän keuhkoputkien ahtautumisen laukeamista nopeavaikutteisella terbutaliinilla. Keuhkoputkiahtauman vaste terbutaliinille huononi 4 viikon ja 12 viikon kohdalla verrattuna lähtötilanteeseen. Tutkijat varoittavat beeta2-agonistin ja inhaloitavan kortisonin yhdistelmävalmisteen säännöllisen käytön voivan aiheuttaa keuhkojen toiminnan ja lääkevasteen huononemista.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen laatu on kohtalainen, mutta lumeryhmää ei ollut. Tutkimus vahvistaa kuitenkin aikaisempia havaintoja.

Kirjallisuutta

 1. Salpeter SR, Ormiston TM, Salpeter EE. Meta-analysis: respiratory tolerance to regular beta2-agonist use in patients with asthma. Ann Intern Med 2004;140:802-13 «PMID: 15148067»PubMed
 2. Salpeter SR, Buckley NS, Ormiston TM ym. Meta-analysis: effect of long-acting beta-agonists on severe asthma exacerbations and asthma-related deaths. Ann Intern Med 2006;144:904-12 «PMID: 16754916»PubMed
 3. Cates CJ, Lasserson TJ, Jaeschke R. Regular treatment with salmeterol and inhaled steroids for chronic asthma: serious adverse events. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD006922 «PMID: 19588410»PubMed
 4. Elers J, Strandbygaard U, Pedersen L ym. Daily use of salmeterol causes tolerance to bronchodilation with terbutaline in asthmatic subjects. Open Respir Med J 2010;4:48-50 «PMID: 20556208»PubMed