Takaisin

Fysioterapia ja lihasjänteystoiminnot MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
Juhani Ruutiainen
5.2.2019

Näytön aste: C

Aktiivinen fysioterapia spastisuuden lääkehoitoon yhdistettynä saattaa vähentää MS-kuntoutujien spastisuutta.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Paltamaa J, Karhula M, Suomela-Markkanen T, Autti-...»1 (kirjallisuushakujen ajankohta 12/2008) haettiin MS-taudissa fysioterapian käyttöä lihasjänteystoimintoihin (ICF b735) rajautuen koskevia järjestelmällisiä katsauksia ja vertailevia tutkimuksia, joissa osallistujat oli satunnaistettu tai jaettu muulla tavoin interventio- ja vertailuryhmiin.

Tutkimuksissa selvitettiin spastisuuden lääkehoitoon (baklofeenihoito ja botuliinitoksiini-injektio) yhdistetyn fysioterapian vaikuttavuutta MS-kuntoutujien spastisuuden hoidossa. Tutkimuksissa oli yhteensä 70 MS-tautia sairastavaa, joista baklofeenihoitotutkimukseen osallistuneilla oli lievä tai kohtalainen spastisuus (Ashworth Scale 2–4) ja botuliinitoksiinitutkimukseen osallistuneilla voimakas spastisuus (Modified Ashworth Scale > 3).

Aktiivinen fysioterapia spastisuuden lääkehoitoon yhdistettynä saattaa vähentää MS-kuntoutujien spastisuutta ei-hoitoon verrattuna «Giovannelli M, Borriello G, Castri P ym. Early phy...»2: botuliinitoksiini-injektion jälkeen spastisuus oli vähäisempää fysioterapiaa saaneiden ryhmässä kuin verrokkiryhmässä (Modified Assworth Scale -ero alkumittaukseen nähden -0,95 vs. -0,28 %, p < 0,01; n = 38) 12 viikon seuranta-aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kirjallisuuskatsauksen laatu on arvioitu AMSTAR-kriteerein. Botuliinitoksiini-injektioihin yhdistetty fysioterapia voi parantaa pistoshoidon vastetta.

Kirjallisuutta

  1. Paltamaa J, Karhula M, Suomela-Markkanen T, Autti-Rämö I (toim.) Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa. Helsinki: Kela, 2011. ISBN 978-951-669-849-9 (nid.), 978-951-669-850-5 (pdf) «https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24581/Hyvan;jsessionid=0D858379FB18ADA0AA8C3429E40B3336?sequence=148»1
  2. Giovannelli M, Borriello G, Castri P ym. Early physiotherapy after injection of botulinum toxin increases the beneficial effects on spasticity in patients with multiple sclerosis. Clin Rehabil 2007;21:331-7 «PMID: 17613573»PubMed