Takaisin

Puheterapia MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
Juhani Ruutiainen
5.2.2019

Näytön aste: D

Puheterapian vaikutuksesta MS-taudin aiheuttamiin nielemisen ja puheenkäytön ongelmiin ei ole riittävästi näyttöä.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Paltamaa J, Karhula M, Suomela-Markkanen T, Autti-...»1 (kirjallisuushakujen ajankohta 9/2008) haettiin puheterapiaa MS-taudissa koskevia järjestelmällisiä katsauksia ja vertailevia tutkimuksia, joissa osallistujat oli satunnaistettu tai jaettu muulla tavoin interventio- ja vertailuryhmiin. Löytyi 1 systemaattinen katsaus.

MS-taudista aiheutuvien puheen, kielen, äänen ja kommunikaation ongelmien tai syömis- ja nielemisongelmien puheterapeuttisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta ei löytynyt RCT-tutkimuksia. Näin ollen puheterapian vaikuttavuudesta MS-kuntoutujilla ei ole esittää tutkimuksiin perustuvaa näyttöä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kirjallisuuskatsauksen laatu on arvioitu AMSTAR-kriteerein. Puheterapian vaikuttavuudesta MS-taudin aiheuttamiin nielemisen ja puheenkäytön ongelmiin kaivataan korkealaatuisia satunnaistettuja vertailututkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Paltamaa J, Karhula M, Suomela-Markkanen T, Autti-Rämö I (toim.) Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa. Helsinki: Kela, 2011. ISBN 978-951-669-849-9 (nid.), 978-951-669-850-5 (pdf) «https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24581/Hyvan;jsessionid=0D858379FB18ADA0AA8C3429E40B3336?sequence=148»1