Takaisin

Skitsofreniapotilaan tupakasta vieroittaminen

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
22.1.2013

Näytön aste: C

Nikotiinikorvaushoidon ja käyttäytymisterapeuttisen hoidon yhdistelmä saattaa auttaa skitsofreniapotilaita vieroittumaan tupakasta.

Bakerin ym. satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Baker A, Richmond R, Haile M ym. A randomized cont...»1 298 psykoosipotilasta satunnaistettiin joko tavanomaiseen hoitoon tai saamaan kahdeksan istuntoa yksilöhoitoa, johon sisältyi nikotiinilaastari, motivoivaa haastattelua ja kognitiivis-behavioraalista terapiaa. Tutkimuksessa seurattiin jatkuvaa ja arviointihetkellä todettavaa abstinenssia ja tupakoinnin vähentämisstatusta sekä muutoksia oireissa ja toimintakyvyssä.

Verrokkien ja tutkimusryhmän välillä ei kokonaisuutena ollut eroa tupakka-abstinenssissa, mutta kaikki kahdeksan istuntoa käyneet saavuttivat useammin kolmen kuukauden yhtäjaksoisen abstinenssin (21,4 % / 4,0 %); tästä ryhmästä puolet pystyi vähentämään savukkeiden kulutustaan vähintään 50 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Gallagherin ym. satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Gallagher SM, Penn PE, Schindler E ym. A compariso...»2 181 vakavasta mielenterveyshäiriöstä kärsivää potilasta oli satunnaistettu kolmeen ryhmään: 1) Contingent reinforcement -ryhmään (CR), jossa tupakoimatta olleille maksettiin progressiivisesti nousevia rahapalkkioita ja johon liittyi 12 motivointia ja tupakkavalistusta sisältänyttä käyntiä, 2) ryhmään, jossa edellisen lisäksi käytettiin nikotiinilaastaria, sekä 3) ryhmään, joka sai vain kolme käyntiä 12:sta eikä tupakoimattomuudesta maksettu palkkiota. Tutkimuksessa seurattiin lopettaneiden osuutta 20 ja 36 viikon kohdalla.

Häkämittausten perusteella molemmat CR-ryhmät ylsivät selvästi useammin lopettamiseen kuin verrokit (36. viikolla 37 % ja 43 % vs. 8 %), mutta syljestä suoritettujen kotiniini-15-mittausten perusteella ryhmien välillä ei voitu havaita eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Williamsin ym. tutkimuksessa «Williams JM, Steinberg ML, Zimmermann MH ym. Compa...»3 87 skitsofreniapotilasta satunnaistettiin kahteen intensiteetiltään erilaiseen hoitoon. Potilaat saivat 26 viikon aikana nikotiinilaastarin lisäksi joko 24 kestoltaan 45 minuutin istuntoa tai 9 kestoltaan 20 minuutin istuntoa tupakkavalistusta ja abstinenssiin tähtäävää kognitiivis-behavioraalista hoitoa. Tutkimuksessa seurattiin tupakoinnin lopettaneiden osuutta.

Eroja ryhmien välillä ei voitu todeta. Kaikkiaan tutkimuksessa mukana olleista 21 % pystyi säilyttämään abstinenssin 12 viikkoa tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksessa ei ollut inaktiivista verrokkiryhmää.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Tutkimusten valossa pieni osa tupakoinnin lopettamista haluavista skitsofreniapotilaista pystyy luopumaan tupakoinnista ainakin lyhyeksi aikaa, kun käytetään yhdistelmähoitoa. Korvauslääkehoidon ja behavioraalisen hoidon suhteellisesta merkityksestä ei voida päätellä mitään, kuten ei myöskään eri hoito-ohjelmien keskinäisestä paremmuudesta.

Koska tupakoinnin terveyshaitta on huomattava, kannattaa hoitoa yrittää vaatimattomista hoitotuloksista huolimatta.

Kirjallisuutta

  1. Baker A, Richmond R, Haile M ym. A randomized controlled trial of a smoking cessation intervention among people with a psychotic disorder. Am J Psychiatry 2006;163:1934-42 «PMID: 17074945»PubMed
  2. Gallagher SM, Penn PE, Schindler E ym. A comparison of smoking cessation treatments for persons with schizophrenia and other serious mental illnesses. J Psychoactive Drugs 2007;39:487-97 «PMID: 18303706»PubMed
  3. Williams JM, Steinberg ML, Zimmermann MH ym. Comparison of two intensities of tobacco dependence counseling in schizophrenia and schizoaffective disorder. J Subst Abuse Treat 2010;38:384-93 «PMID: 20363089»PubMed