Takaisin

Levetirasetaamin teho ainoana lääkkeenä poissaoloepilepsiassa

Näytönastekatsaukset
Päivi Vieira
3.4.2013

Näytön aste: C

Levetirasetaamin tehosta ainoana lääkkeenä lapsuusiän poissaoloepilepsiassa ei ole näyttöä.

Italialaisessa monikeskustutkimuksessa «Fattore C, Boniver C, Capovilla G ym. A multicente...»1 satunnaistettiin (2:1 suhteessa) 59 potilasta saamaan joko levetirasetaamia (n = 38) tai lumelääkettä (n = 21) lapsuus- tai nuoruusiän poissaoloepilepsiaan. Enemmistöllä oli lapsuusiän poissaoloepilepsia (34/38 levetirasetaamiryhmästä ja 20/21 lumeryhmästä).

Sisäänottokriteereinä olivat 4–16 vuoden ikä, tuore ILAE:n mukainen poissaoloepilepsiadiagnoosi ja EEG:ssa dokumentoidut vähintään 4 s:n pituiset n. 3Hz piikkihidasaaltopurkaukset. Poissulkukriteereinä olivat aiemmat toonis-klooniset kohtaukset, aiempi epilepsialääkitys tai kehitysviive. Levetirasetaami nostettiin 11 päivän kuluessa annokseen 30 mg/kg/vrk. Yksi potilas levetirasetaamiryhmästä lopetti lääkkeen oton 12. päivänä väsymyksen vuoksi.

Ensisijaisena lopputulosmuuttujana oli kohtauksettomuus tutkimuksen 13. ja 14. päivänä, eikä purkauksia EEG:ssa 14. päivänä. 9/38 (23,7 %) levetirasetaamiryhmästä saavutti tämän verrattuna 1/21 lumeryhmän potilaisiin (4,8 %). Tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,08). Levetirasetaamiryhmässä 3/4 (75,0 %) juveniilia poissaoloepilepsiaa sairastavista tuli kohtauksettomiksi, mutta vain 6/34 (17,6 %) lapsuusiän poissaoloepilepsiaa sairastavista. Vakavia haittavaikutuksia ei todettu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Levetirasetaamin annos jäi pieneksi.

Kirjallisuutta

  1. Fattore C, Boniver C, Capovilla G ym. A multicenter, randomized, placebo-controlled trial of levetiracetam in children and adolescents with newly diagnosed absence epilepsy. Epilepsia 2011;52:802-9 «PMID: 21320119»PubMed