Takaisin

Verihiutaleplasmainjektiot (Platelet rich plasma, PRP) lateraalisen epikondyliitin aiheuttaman kivun ja toiminnan aleneman hoidossa

Näytönastekatsaukset
Joonas Sirola
22.4.2013

Näytön aste: C

Verihiutaleplasmainjektiot (Platelet rich plasma, PRP) saattavat vähentää lateraalisen epikondyliitin aiheuttamia oireita kortikosteroidiruiskeeseen verrattuna, mutta vertaileva näyttö lumelääkkeeseen ja muihin epikondyliitin hoitomuotoihin puuttuu.

Vuosina 2010 «Peerbooms JC, Sluimer J, Bruijn DJ ym. Positive ef...»1 ja 2011 «Gosens T, Peerbooms JC, van Laar W ym. Ongoing pos...»2 samasta seurantatutkimuksesta tehdyissä satunnaistetuissa kaksoissokkotöissä verrattiin PRP-injektioita steroidiruiskeisiin kroonisen lateraalisen epikondyliitin hoidossa. Potilaat satunnaistettiin saamaan samalla tekniikalla annettava PRP-injektio (n = 51) tai steroidiruiske (n = 49). Oirekuvan tuli olla kestänyt yli 6 kuukautta riippumatta jo toteutetusta hoitomuodosta (immobilisaatio, fysioterapia, steroidiruiske). Lateraalinen epikondyliitti määritettiin paikallisena palpaatioarkuutena ja kipuna ranteen vastustetussa ekstensiossa. Päätemuuttujina tutkimuksessa olivat kipu (VAS) ja toiminnallinen tulos (DASH). Merkittävä muutoksena pidettiin 25 % paranemista sekä VAS- että DASH-pisteissä. VAS ja DASH määritettiin pistoshetkellä sekä 4, 8, 12 viikon ja 6 sekä 12 kuukauden kohdalla. Naisia tutkimuksessa oli 52 ja miehinä 48, keski-ikä oli 47 vuotta. Tutkimuksessa hoidettavia epikondyliittejä todettiin 63 oikeassa ja 37 vasemmassa kädessä.

18 potilaalle suoritettiin oirekuvan perusteella leikkaus tai uusi steroidiruiske 2–6 kuukauden kuluessa.

Steroidiryhmässä ruiske vähensi kipua ja toimintakykyä merkittävästi 8–12 viikkoon saakka, jonka jälkeen se jälleen huononi. PRP-ryhmässä sekä kipu että toimintakyky paranivat koko seurannan ajan. 4, 8 ja 12 viikon kohdalla ei todettu tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien DASH- tai VAS-muutoksen välillä. Kuuden kuukauden kohdalla PRP:llä hoidetut potilaat ilmoittivat 53,5 % / 50,5 % paranemisen VAS/DASH-pisteissä ja steroidihoidetut potilaat 14,0 % / 10,7 % paranemisen VAS/DASH-pisteissä (p < 0,001).

Yhden vuoden seurannassa «Peerbooms JC, Sluimer J, Bruijn DJ ym. Positive ef...»1 PRP-ryhmässä merkittävä VAS/DASH-paraneminen todettiin 37 (73 %) / 37 (73 %) potilaalla ja steroidiryhmässä 24 (49 %) / 25 (51 %) potilaalla (p < 0,01). Ala-analyysissä myös VAS/DASH-mittareiden paraneminen yli 50 % tai 75 % osoitti tilastollisesti merkittävää tulosta ryhmien välillä (p < 0,05) yhden vuoden seurannassa.

Kahden vuoden seurannassa «Gosens T, Peerbooms JC, van Laar W ym. Ongoing pos...»2 PRP-ryhmässä VAS/DASH:n merkittävä paraneminen todettiin 39/37 potilaalla ja steroidiryhmässä 21/19 potilaalla (p < 0,001).

Intention-to-treat-analyysissä ryhmien väliset merkittävät erot säilyivät yhden ja kahden vuoden seurantapisteissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: PRP:n vertailu lumeeseen tai muuhun kuin steroidihoitoon puuttui. Tutkimukset olivat saman tutkimusasetelman erimittaiset seurantajaksot. Tutkimuksissa käytetyt menetelmät olivat hyvin tasokkaita.

Kirjallisuutta

  1. Peerbooms JC, Sluimer J, Bruijn DJ ym. Positive effect of an autologous platelet concentrate in lateral epicondylitis in a double-blind randomized controlled trial: platelet-rich plasma versus corticosteroid injection with a 1-year follow-up. Am J Sports Med 2010;38:255-62 «PMID: 20448192»PubMed
  2. Gosens T, Peerbooms JC, van Laar W ym. Ongoing positive effect of platelet-rich plasma versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a double-blind randomized controlled trial with 2-year follow-up. Am J Sports Med 2011;39:1200-8 «PMID: 21422467»PubMed