Takaisin

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön mielialantasaajalääkitys ja riippuvuusongelma / tasaajat

Näytönastekatsaukset
Elina Salminen
23.5.2013

Näytön aste: C

Mielialantasaajalääkitys saattaa lievittää kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyviä riippuvuusongelmia.

Systemaattisella kirjallisuushaulla käytiin läpi kaikki Medline-tietokannassa vuosina 1980–2005 julkaistut kaksisuuntaisen mielialahäiriön liitännäisongelmia koskevat tutkimukset «Singh JB, Zarate CA Jr. Pharmacological treatment ...»1. Satunnaistettuja lumekontrolloituja tutkimuksia oli julkaistu neljä, joista kolmessa tutkittiin liitännäishäiriönä päihderiippuvuutta ja yhdessä peliriippuvuutta. Aktiivilääkehoitona tutkimuksissa käytettiin litiumia, valproaattia tai karbamatsepiinia. Tutkimusten seuranta-ajat vaihtelivat välillä 6–26 viikkoa.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö-päihderiippuvuustutkimukset käsittivät seuraavat aineistot:

 1. 25 alkoholia tai kannabista käyttävää nuoruusikäistä litiumtutkimuksessa
 2. 59 alkoholia käyttävää valproaattitutkimuksessa ja
 3. 159 kokaiiniriippuvaista karbamatsepiinitutkimuksessa.

Peliriippuvuustutkimukseen osallistuneet 40 henkilöä saivat litiumia tai lumelääkityksen.

Liitännäisongelma lievittyi lääkehoitoryhmässä lumeryhmää paremmin mitattuna joko runsaan alkoholinkulutuksen kertoina tai negatiivisina huumevirtsanäytteiden tuloksina eri päihdeliitännäisongelman tutkimuksissa ja peliriippuvuuden vaikeusasteen lievittymisenä peliriippuvuustutkimuksessa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toisessa tutkimuksessa «Salloum IM, Cornelius JR, Daley DC ym. Efficacy of...»2 kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyypin I akuutin vaiheen ja alkoholiriippuvuuden kriteerit täyttävät potilaat saivat päihdevieroituksen jälkeen litiumylläpitolääkityksen. Heidät satunnaistettiin joko divalproaatti- (n = 29) tai lumeryhmään (n = 30). Vastemuuttujina alkoholinkäytön suhteen 24 viikon seuranta-aikana käytettiin runsaan kertakäytön yleisyyttä (vähintään 4 annosta naisilla, vähintään 5 annosta miehillä), juomapäivien osuutta sekä juomisretkahdusta edeltävää ajanjaksoa (retkahdus = kolme perättäistä runsaan alkoholinkäytön päivää). Divalproaattilääkityksen alkuannos oli 750 mg/vrk ja se annosteltiin tutkimuksen kuluessa siten, että seerumipitoisuus oli 50–100 µg/ml.

Runsasta alkoholin käyttöä esiintyi valproaattiryhmässä 12/27 potilaalla (44 %) ja lumeryhmässä 17/25 potilaalla (68 %; NNT = 4, p = 0,02). Valproaattiryhmän potilaiden kertajuominen vaikutti vähäisemmältä kuin lumeryhmän potilaiden (5,6 vs 10,2 annosta keskimäärin, p = 0,055). Runsaan alkoholinkäytön päivien lukumäärä oli valproaattiryhmässä vähäisempi kuin lumeryhmässä (11,3 päivää vs 14,5 päivää keskimäärin, p = 0,046). Myös retkahdusta edeltävä aika oli valproaattiryhmässä lumeryhmää pidempi (93 päivää vs 62 päivää keskimäärin, p = 0,048).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kolmas tutkimusaineisto «Brown ES, Perantie DC, Dhanani N ym. Lamotrigine f...»3 käsitti 73 potilasta, joilla diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö (tyyppi I, tyyppi II tai tarkemmin määrittelemätön) ja samanaikainen kokaiiniriippuvuus. Heille aloitettiin lamotrigiinilääkitys, jonka annosta nostettiin 10 viikon kuluessa tasolle 300 mg/vrk. Kyseessä oli avoin tutkimus. Potilaista 23 sai ainoastaan lamotrigiinia ja muilla oli käytössä muu samanaikainen psyykenlääkitys. Hoitotulosta mitattiin Hamiltonin masennusasteikolla (HRSD17), Youngin mania -asteikolla (YMRS), psykoosioireita mittaavalla BPRS-asteikolla, kokaiiniriippuvuutta kuvaavalla CCQ-asteikolla ja kokaiinin käyttöpäivillä sekä aineeseen käytetyllä rahamäärällä itse arvioituina. Vertailuna käytettiin vastaavia arviointeja ennen lamotrigiinilääkityksen aloittamista (peilikuvatutkimus). Arvioinnit tehtiin LOCF-analyysillä, joissa oli mukana 62 potilaan tiedot. Tutkimuksen seuranta-aika oli 36 viikkoa.

Potilaiden masennus-, mania- ja psykoosioireet lievittyivät merkitsevästi seuranta-aikana (HRSD17 17,8–12,3, p < 0,001; YMRS 14,0–10,6, p < 0,001; BPRS18 38,8–32,6, p < 0,001). Myös kokaiiniriippuvuuden aste ja aineeseen käytetty rahamäärä vähenivät (CCQ 33,8–22,0, p < 0,001; 96 USD/viikko-25 USD/viikko, p = 0,008). Kokaiinin käyttöpäivissä ei tapahtunut muutosta (1 pv/viikko – 0,8 pv/viikko, p = 0,221).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Tutkimuksessa «Kemp DE, Gao K, Ganocy SJ ym. A 6-month, double-bl...»4 oli tyypin I tai II kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita, joilla oli lisäksi samanaikaisesti joko alkoholin, kannabiksen tai kokaiinin suhteen joko väärinkäyttöä tai riippuvuus. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tuli lisäksi olla ns. rapid cycling tyyppiä viimeisen 12 kuukauden ajalta. Potilaat saivat aluksi litium- ja valproaattiyhdistelmälääkityksen, minkä jälkeen heidät satunnaistettiin joko jatkamaan yhdistelmälääkitystä (n = 15) tai valproaatti vaihdettiin vähitellen lumelääkkeeseen eli jatkamaan pelkällä litiumilla (n = 16). Seuranta-aika oli kuusi kuukautta.

Tavoitteena oli arvioida, pidentääkö yhdistelmälääkehoito tehokkaammin aikaa mielialajakson puhkeamiseen kuin pelkkä litiumhoito. Tilastollista eroa ei saatu tässä tutkimuksessa esille.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit

«Singh JB, Zarate CA Jr. Pharmacological treatment ...»1: Tutkimusten keskinäinen vertailtavuus ja vaikutusten suuruuden arviointi on hankalaa erilaisten potilasaineistojen ja tutkimusasetelmien takia. Vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan lisää kontrolloituja tutkimuksia.

«Salloum IM, Cornelius JR, Daley DC ym. Efficacy of...»2: Tutkimusryhmät olivat pieniä ja tutkimuksessa esiintyi seuranta-aikana kohtalainen kato (12 % satunnaistetusta aineistosta, 28 % suostumuksen antaneista). Intention to treat analyysia ei tehty.

«Brown ES, Perantie DC, Dhanani N ym. Lamotrigine f...»3: Kyseessä on avoin tutkimusasetelma, jota on laajennettu uudella potilasaineistolla. Tutkimuksesta pois jääneiden osuutta ei ole raportoitu, paitsi että 11 potilasta jäi pois ensimmäisen haastattelun jälkeen.

«Kemp DE, Gao K, Ganocy SJ ym. A 6-month, double-bl...»4: Erittäin suuri potilaskato, vain yhteensä 8 potilasta alun perin rekrytoiduista 146 potilaasta pysyi tutkimuksessa loppuun saakka. Suurin osa (118 potilasta eli 79 %) jäi tutkimuksesta pois jo ennen satunnaistamista.

Kirjallisuutta

 1. Singh JB, Zarate CA Jr. Pharmacological treatment of psychiatric comorbidity in bipolar disorder: a review of controlled trials. Bipolar Disord 2006;8:696-709 «PMID: 17156156»PubMed
 2. Salloum IM, Cornelius JR, Daley DC ym. Efficacy of valproate maintenance in patients with bipolar disorder and alcoholism: a double-blind placebo-controlled study. Arch Gen Psychiatry 2005;62:37-45 «PMID: 15630071»PubMed
 3. Brown ES, Perantie DC, Dhanani N ym. Lamotrigine for bipolar disorder and comorbid cocaine dependence: a replication and extension study. J Affect Disord 2006;93:219-22 «PMID: 16519947»PubMed
 4. Kemp DE, Gao K, Ganocy SJ ym. A 6-month, double-blind, maintenance trial of lithium monotherapy versus the combination of lithium and divalproex for rapid-cycling bipolar disorder and Co-occurring substance abuse or dependence. J Clin Psychiatry 2009;70:113-21 «PMID: 19192457»PubMed