Takaisin

Metformiinin käyttö lievässä raskausdiabeteksessa

Näytönastekatsaukset
Risto Kaaja ja Tapani Rönnemaa
11.6.2013

Näytön aste: B

Lievässä raskausdiabeteksessa metformiini ilmeisesti on insuliinin veroinen makrosomian ehkäisyssä.

Satunnaistetussa vertailevassa (metformiini vs insuliini) tutkimuksessa «Rowan JA, Hague WM, Gao W ym. Metformin versus ins...»1 oli mukana 751 raskausdiabetekseen sairastunutta naista. Heidät satunnaistettiin raskausviikoilla 20–33 saamaan metformiinia (ja tarvittaessa lisänä insuliinia) tai insuliinia (ilman metformiinia). Ensisijaisena päätetapahtumana oli yksi tai useampi seuraavista komplikaatioista: vastasyntyneen hypoglykemia, hengitysvaikeusoireyhtymä, valohoidon tarve tai Apgar-pisteet < 7 (5 minuutin iässä), ennenaikainen synnytys tai äidin synnytysvaurio. Metformiinia saaneista 93 % käytti sitä tutkimuksen loppuun saakka. Heistä 46 % tarvitsi lisäinsuliinia.

Komplikaatioiden esiintymisessä ei ollut eroa ryhmien välillä. Jonkin päätetapahtuman sai molemmissa ryhmissä 32 %. Vastasyntyneiden painossa ei ollut eroa ryhmien välillä. Metformiiniryhmään kuuluvista 77 % oli myös seuraavassa raskaudessaan halukkaita saamaan samaa lääkitystä, kun insuliiniryhmässä tähän oli halukkaita vain 27 % (P < 0,001). Insuliiniannosta ei raportoitu.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen tulkinnassa on huomioitava suuri insuliinia saaneiden joukko (46 % metformiiniryhmästä). Tutkimuksessa ei eroteltu lievää ja vaikeaa diabetesta sairastavia. Tutkimuksessa oli erilaisia etnisiä ryhmiä, jotka kuitenkin jakautuivat tasaisesti kumpaankin ryhmään.

Suomalaisessa tutkimuksessa «Tertti K, Ekblad U, Koskinen P ym. Metformin vs. i...»2 satunnaistettiin 217 raskausdiabeetikkoa saamaan metformiinia tai insuliinia. Tutkimuksesta suljettiin pois äidit, joiden paastoverenglukoosi oli ≥ 7 mmol/l. Päätetapahtumana oli vastasyntyneen paino.

Syntymäpainoissa ei ollut eroa ryhmien välillä, ei myöskään äitien tai vastasyntyneiden komplikaatioiden (synnytysvauriot, makrosomia, vastasyntyneen hypoglykemia, hyperbilirubinemia, napaveren pH, Apgar-pisteet, NICU-hoitopäivien määrä) välillä. Metformiiniryhmässä vain 21 % tarvitsi myös insuliinia. Tutkimuksessa oli erikseen selvitelty eroja pelkällä metformiinilla pärjäävien ja sen lisäksi insuliinia tarvitsevien välillä. Insuliinilisän tarvitsijat olivat vanhempia, heidän sokerirasitustestinsä oli tehty aikaisemmin ja lääkitys aloitettu aikaisemmin kuin pelkkää metformiinia saaneilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmas tuore tutkimus on tehty Iranissa «Niromanesh S, Alavi A, Sharbaf FR ym. Metformin co...»3, jossa esiintyy paljon raskausdiabetesta. Tutkimuksessa satunnaistettiin 160 raskausdiabetesta sairastavaa naista raskausviikoilla 20–34 saamaan joko metformiinia (N = 80) tai insuliinia (N = 80). Ensisijaisina päätetapahtumina olivat äidin sokeritasapaino ja vastasyntyneen paino.

Äitien sokeritasapainoissa ei ollut eroa ryhmien välillä. Sen sijaan makrosomiaa (vastasyntyneen paino > 90 persentiilin) esiintyi metformiinilla saaneilla vähemmän (P = 0,012), ja myös äidin painonnousu oli vähäisempää metformiinia kuin insuliinia saaneilla (P < 0,001). Vain 14 % metformiinia saaneista tarvitsi insuliinia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kotimaisessa tutkimuksessa «Ijäs H, Vääräsmäki M, Morin-Papunen L ym. Metformi...»4 satunnaistettiin sata raskausdiabetesta sairastavaa naista, joilla ravitsemushoito ei riittänyt euglykemian saavuttamiseen, saamaan joko insuliinia (n = 50) tai metformiinia (n = 50). Päätetapahtumana oli raskausviikkoihin nähden suurikokoisten lasten ja neonataalisairastuvuuden ilmaantuvuus.

Molemmissa ryhmissä oli yhtä paljon suurikokoisia lapsia (8,5–10%, p = 0,97). Lasten syntymäpaino, napa-arterian pH ja neonataalimorbiditeetti olivat samaa luokkaa molemmissa ryhmissä. 31,9 % metformiiniryhmään kuuluneista sai myös insuliinia. Nämä naiset olivat lihavampia (BMI 36–30 kg/m2, p = 0,002), heillä oli korkeampi paastosokeri sokerirasitustestissä (6,1 vs 5,0 mmol/l, p = 0,001) ja he tarvitsivat aikaisemmin lääkitystä raskausdiabetekseen (26 vs 31 raskausviikoilla, p=0,002) kuin ne, jotka pärjäsivät pelkällä metformiinilla.

Metformiini näyttää riittävän makrosomian estoon raskausdiabetesta sairastavilla, jotka ovat enintään kohtalaisen obeeseja ja sairastuvat loppuraskaudessa. Sen sijaan hyvin obeesit naiset, joilla on korkea paastoglukoosi ja joilla lääkitys raskausdiabetekseen joudutaan aloittamaan varhain, eivät yleensä pärjää pelkällä metformiinilla, vaan insuliini joudutaan aloittamaan metformiinin lisäksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Rowan JA, Hague WM, Gao W ym. Metformin versus insulin for the treatment of gestational diabetes. N Engl J Med 2008;358:2003-15 «PMID: 18463376»PubMed
 2. Tertti K, Ekblad U, Koskinen P ym. Metformin vs. insulin in gestational diabetes. A randomized study characterizing metformin patients needing additional insulin. Diabetes Obes Metab 2013;15:246-51 «PMID: 23020608»PubMed
 3. Niromanesh S, Alavi A, Sharbaf FR ym. Metformin compared with insulin in the management of gestational diabetes mellitus: a randomized clinical trial. Diabetes Res Clin Pract 2012;98:422-9 «PMID: 23068960»PubMed
 4. Ijäs H, Vääräsmäki M, Morin-Papunen L ym. Metformin should be considered in the treatment of gestational diabetes: a prospective randomised study. BJOG 2011;118:880-5 «PMID: 21083860»PubMed