Takaisin

Epilepsian lääkehoitoon liittyvä sikiön epämuodostumariski

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
3.12.2013

Näytön aste: B

Valproaatin käyttöön liittyy korkeampi epämuodostumariski, mutta korkeammalla lamotrigiiniannoksella ja matalalla valproaattiannoksella on yhtä suuri epämuodostumariski.

Noninterventionaaliseen epilepsia- ja raskausrekisteriin (EURAP) on kerätty prospektiivisesti tietoja epilepsialääkityksellä olleiden naisten raskauksien kulusta. Tiedonkeruu on aloitettu ennen 16. raskausviikkoa ja ulotettu lapsen ensimmäisen elinvuoden loppuun. Toistaiseksi on arvioitu suurien epämuodostumien riskiä yhtä lääkettä käyttäneiden naisten lapsilla. Tutkimukseen [R005] osallistui 1 402 karbamatsepiinia ainoana lääkkeenä käyttänyttä raskaaksi tullutta naista, 1 280 oli käyttänyt lamotrigiinia, 1 010 valproaattia ja 217 fenobarbitaalia.

Karbamatsepiinilla tavallisimmalla annoksella ≥ 400 mg ja < 1 000 mg (n = 1 047) 1 vuoden iässä havaittujen epämuodostumien riski oli 5,3 % (95 % luottamusväli 4,07–6,89). Lamotrigiinilla annoksella < 300 mg/vrk (n = 836) riski oli 2,0 % (95 % luottamusväli 1,19–3,24) ja annoksella ≥ 300 mg/vrk (n = 444) riski oli 4,5 % (95 % luottamusväli 2,77–6,87). Valproaatilla annoksella < 700 mg/vrk (n = 431) riski oli 5,6 % (95 % luottamusväli 3,60–8,17) ja annoksella ≥ 700 mg/vrk ja < 1 500 mg/vrk (n = 480) riski oli 10,4 % (95 % luottamusväli 7,83–13,50).

Valproaatin käyttöön liittyy siis korkeampi epämuodostumariski, mutta korkeammalla (≥ 300 mg/vrk) lamotrigiiniannoksella ja matalalla (< 700 mg/vrk) valproaattiannoksella on yhtä suuri epämuodostumariski.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Karbamatsepiinin ja valproaatin osalta raskauden aikana tarvittavat annokset eivät yleensä nouse, mutta lamotrigiiniannoksia voidaan joutua nostamaan raskautta edeltävistä.

Kirjallisuutta

  1. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E ym. Dose-dependent risk of malformations with antiepileptic drugs: an analysis of data from the EURAP epilepsy and pregnancy registry. Lancet Neurol 2011;10:609-17 «PMID: 21652013»PubMed