Takaisin

Ivabradiinihoito sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla

Näytönastekatsaukset
Heikki Miettinen
28.4.2014

Näytön aste: B

Ivabradiini vähentänee uusintainfarkteja ja sepelvaltimoiden revaskularisaatioita niillä stabiilia sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla, joiden vasemman kammion pumppauskyky on alentunut ja joiden leposyke on sinusrytmissä yli 70/min.

BEAUTIFUL-tutkimuksessa «Fox K, Ford I, Steg PG ym. Ivabradine for patients...»1 satunnaistettiin 10 917 stabiilia sepelvaltimotautia sairastavaa potilasta, joilla oli alentunut ejektifraktio, saamaan joko ivabradiinia tai lumelääkettä. Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli yhdistetty päätetapahtuma, johon sisältyi kardiovaskulaarinen kuolema tai sairaalahoito sydäninfarktin tai vaikeutuneen sydämen vajaatoiminnan vuoksi.

Tutkimusryhmien välillä ei havaittu eroja primaaripäätetapahtumissa. Toissijaisissa päätetapahtumissa fataalien tai non-fataalien sydäninfarktin ilmaantuvuus väheni ivabradiiniryhmässä merkitsevästi (HR 0,64, 95 % luottamusväli 0,49–0,84, p = 0,001). Myös sepelvaltimoiden revaskularisaatioiden määrä väheni merkitsevästi ivabradiinia saaneilla potilailla (HR 0,70, 95 % luottamusväli 0,52–0,93, p = 0,016) [R1]. Alaryhmäanalyysissä tämä tulos oli selvin niillä potilailla, joilla syke levossa oli yli 70/min «Fox K, Ford I, Steg PG ym. Heart rate as a prognos...»2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Laskimonsisäisesti annettua ivabradiinia verrattiin lumelääkkeeseen satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Steg P, Lopez-de-Sà E, Schiele F ym. Safety of int...»3, johon otettiin mukaan ST-nousuinfarktiin sairastuneita potilaita, joille oli tehty primaari-PCI. Ivabradiiniryhmässä oli 82 ja lumeryhmässä 42 potilasta.

Tutkimuksessa havaittiin, että laskimonsisäisesti annettua ivabradiinia voidaan käyttää turvallisesti sykkeen hidastamiseen «Steg P, Lopez-de-Sà E, Schiele F ym. Safety of int...»3.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Fox K, Ford I, Steg PG ym. Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2008;372:807-16 «PMID: 18757088»PubMed
  2. Fox K, Ford I, Steg PG ym. Heart rate as a prognostic risk factor in patients with coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a subgroup analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2008;372:817-21 «PMID: 18757091»PubMed
  3. Steg P, Lopez-de-Sà E, Schiele F ym. Safety of intravenous ivabradine in acute ST-segment elevation myocardial infarction patients treated with primary percutaneous coronary intervention: a randomized, placebo-controlled, double-blind, pilot study. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2013;2:270-9 «PMID: 24222839»PubMed