Takaisin

Preoperatiivisten hiilihydraattijuomien vaikutus leikkauksen jälkeiseen toipumiseen

Näytönastekatsaukset
Kristiina Mattila
25.5.2014

Näytön aste: C

Preoperatiiviset hiilihydraattijuomat lyhentänevät sairaalassaoloaikaa sekä vähentänevät insuliiniresistenssin kehittymistä vaativien vatsanalueen leikkausten jälkeen.

Vuonna 2013 julkaistussa meta-analyysissä «Awad S, Varadhan KK, Ljungqvist O ym. A meta-analy...»1 selvitettiin preoperatiivisten hiilihydraattijuomien vaikutusta leikkauksen jälkeiseen sairaalassaoloaikaan, postoperatiivisen insuliiniresistenssin kehittymiseen, mahdollisiin komplikaatioihin sairaalassaoloaikana sekä leikkauksen jälkeiseen pahoinvointiin ja oksenteluun. Analyysiä otettiin mukaan vuosien 1998–2012 väliseltä ajalta kaikki prospektiiviset, satunnaistetut tutkimukset, joissa aikuispotilaat nauttivat ≥ 50 g hiilihydraattia juomana 2–4 tuntia ennen leikkausta. Kontrolliryhmän potilaat joivat vastaavasti nestettä, joka ei sisältänyt ravinteita tai paastosivat. Diabeetikkoja käsittelevät tutkimukset suljettiin pois. Kriteerit täyttyivät 21 tutkimuksessa (yhteensä 1 685 potilasta, 14–252 potilasta/tutkimus). Tutkimusten laatu arvioitiin GRADEpro®-menetelmää käyttäen. Tulokset käsiteltiin neljässä alaryhmässä: kaikki potilaat, vaativa vatsanalueen kirurgia, toimenpiteet, joissa oletettu sairaalassaoloaika vähintään 2 vuorokautta ja ortopedinen kirurgia.

Leikkauksen jälkeisen sairaalassaoloajan pituus raportoitiin 12 tutkimuksessa. Koko aineiston vertailussa ei todettu eroa tutkimus- ja kontrolliryhmän välillä. Sen sijaan vaativan alavatsakirurgian alaryhmässä (n = 762) ero sairaalassaoloajan pituudessa oli merkitsevä: keskimääräinen ero -1,08 vrk, 95 % luottamusväli -1,87 – -0,29), I2 = 60 %, p = 0,007.

Hiilihydraattijuoman nauttiminen vähensi merkitsevästi insuliiniresistenssiä viidessä tutkimuksessa kymmenestä. Leikkausta edeltävään juomiseen ei liittynyt komplikaatioita (yhteensä 9 tutkimusta). Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun esiintyvyydessä ei ollut eroja kolmessa tutkimuksessa viidestä. Kahdessa tutkimuksessa erot vaihtelivat eri ryhmien eduksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimusten laatu oli vaihteleva (heikko–kohtalainen). Aineiston heterogeenisyyttä lisäsivät erot potilasvalinnassa ja toimenpiteissä, samassa tutkimuksessa mukana olevien kirurgisten toimenpiteiden eri vaikeusasteet, erot hiilihydraattijuomien annoksissa ja juoman nauttimisen ajankohdassa sekä muiden ravinteiden annostelu hiilihydraattien lisäksi. Useissa tutkimuksissa raportoitiin vain osa tulosmuuttujista. Insuliiniresistenssin mittaamiseen käytettiin kolmea eri menetelmää, mikä vaikeuttaa tulosten yhtenäistämistä. Tiedot hiilihydraattijuomien vaikutuksesta potilaiden hyvinvointiin olivat ristiriitaisia johtuen mahdollisesti mittausmenetelmien ja kirurgisten toimenpiteiden välisistä eroista.

Kirjallisuutta

  1. Awad S, Varadhan KK, Ljungqvist O ym. A meta-analysis of randomised controlled trials on preoperative oral carbohydrate treatment in elective surgery. Clin Nutr 2013;32:34-44 «PMID: 23200124»PubMed