Takaisin

Korkean iän vaikutus leikkaus- ja anestesiariskiin

Näytönastekatsaukset
Harri Tohmo
28.5.2014

Näytön aste: A

Korkea ikä lisää leikkauspotilaiden kuolleisuutta.

Brittiläisessä kohorttitutkimuksessa «Harries RL, Twine CP, Kugathasan G ym. Prognostic ...»1 analysoitiin eloonjäämisennusteeseen vaikuttavia tekijöitä potilailla, joille tehtiin kiireellinen Hartmannin leikkaus (N = 129). Aineisto kerättiin prospektiivisesti viiden vuoden ajalta (11/2004–11/2009) kahdesta walesiläisestä NHS:n sairaalasta (populaatio > 600 000). Kaikki kyseisenä aikana leikatut potilaat otettiin mukaan analyysiin. 30 päivän mortaliteetti oli 19 %. Mediaani elinikä leikkauksen jälkeen oli 59 kuukautta. Vuoden kuluttua potilaita oli elossa 60 % ja viiden kuluttua 50 %.

Kun potilaat jaettiin > 75 vuotiaisiin ja < 75 vuotiaisiin ja analysoitiin Kaplan-Meierin elonjäämisanalyysillä, todettiin vanhemmassa ikäryhmässä tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuolleisuus (p = 0,001). Regressioanalyysin (Cox) perusteella ainoat itsenäisesti ja tilastollisesti merkitsevästi kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät olivat ASA-luokka ≥ 3 ja hemoglobiini < 120.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Al-Refaie WB, Parsons HM, Henderson WG ym. Major c...»2 selvitettiin syöpäkirurgisten potilaiden lyhytaikaiseen ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Aineisto kerättiin American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program aineistosta vuosilta 2005–2007 (N = 8 781, laaja rinta- tai vatsaontelon tai lantion alueen syöpäkirurgia). Potilaat jaettiin iän mukaan neljään ryhmään: 40–54 vuotta, 55–65 vuotta, 66–74 vuotta ja vähintään 75 vuotta. Näissä neljässä ikäryhmässä 30 päivän kuolleisuus oli 1,1 %, 1,8 %, 3,5 % ja 4,8 % (p < 0,0001). Verrattuna 40–54-vuotiaisiin, odds ratio 30 päivän kuolleisuudelle oli ikäryhmässä 55–65 vuotta 1,87, ikäryhmässä 66–74 vuotta 4,1 ja ikäryhmässä vähintään 75-vuotiaat 4,1.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sveitsiläisessä prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa «Skala K, Gervaz P, Buchs N ym. Risk factors for mo...»3 selvitettiin kuolleisuuteen ja sairastavuuteen vaikuttavia riskitekijöitä potilailla, joille tehtiin kiireellinen paksusuoliresektio (N = 462). Aineistoon otettiin mukaan ajalla 11/2002–12/2007 leikatut potilaat. Kokonaiskuolleisuus oli 14,1 %. Kaksi yleisintä kuolleisuuden syytä olivat monielinvaurio ja sepsis.

Yksimuuttuja-analyysissä ikä < 70 vs ≥ 70 vuotta (p = 0,002) ja ASA-luokka 1 tai 2 vs ≥ 3 (p < 0,001) olivat merkitseviä kuolleisuuden riskitekijöitä. Monimuuttuja-analyysissä ainoa tilastollisesti merkitsevä kuolleisuuden riskitekijä oli verenhukka ≥ 500 ml (odds ratio 3,3, 95 % luottamusväli 1,6–6,8, p = 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Brittiläisessä prospektiivisessa rekisteritutkimuksessa «Tekkis PP, Poloniecki JD, Thompson MR ym. Operativ...»4 kerättiin 73:sta sairaalasta vuoden ajalta tietoja 8 077 uudesta kolorektaalisyöpäpotilaasta. Näistä 499:ää ei leikattu ja 204:n tiedot olivat puutteelliset, joten analysoituun aineistoon jäi 7 374 potilasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää kuolleisuutta ennustava yksinkertainen pisteytysmenetelmä. Ensisijainen päätetapahtumana oli 30 vuorokauden kuolleisuus leikkauspäivästä lukien.

Kokonaiskuolleisuus oli 7,5 % (95 % luottamusväli 6,9–8,1 %). Verrattuna alle 65-vuotiaisiin monimuuttuja-analyysissä todettiin, että odds ratio oli ikäryhmässä 65–74-vuotiaat 1,8 (95 % luottamusväli 1,3–2,5), ikäryhmässä 75–84-vuotiaat 2,8 (2,1–3,9), ikäryhmässä 85–94-vuotiaat 3,7 (2,6–5,3) ja ikäryhmässä vähintään 95-vuotiaat 13,3 (5,0–35,3). Korkeampi ikä lisäsi kuolleisuutta jokaisessa ASA-luokassa (odds ratio 1,5 per 10 vuotta, 95 % luottamusväli 1,4–1,7).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Harries RL, Twine CP, Kugathasan G ym. Prognostic ...»1: Kahden sairaalan gastrokirurginen aineisto. Potilaista 47 %:lla oli perforoitunut sigman alueen divertikkeli, 30 %:lla tukkeuttava kolorektaalisyöpä, 8 %:lla perforoitunut kolorektaalisyöpä, 4 %:lla kolovaginaalinen tai -vesikaalinen fisteli, 3 %:lla volvulus, 1 %:lla divertikkelivuoto ja loput 8 %:a olivat muita.

«Al-Refaie WB, Parsons HM, Henderson WG ym. Major c...»2: Laaja syöpäkirurginen aineisto (rinta- tai vatsaontelo, lantion alue).

«Skala K, Gervaz P, Buchs N ym. Risk factors for mo...»3: Yhden sairaalan gastrokirurginen aineisto. Potilaista 37 %:lla oli syöpä, 28 %:lla divertikuliitti, 8 %:lla perforaatio (trauma), 8 %:lla iskemia, 4 %:lla IBD ja 3 %:lla volvulus.

«Tekkis PP, Poloniecki JD, Thompson MR ym. Operativ...»4: Laaja ja kattava koko maata koskeva kolorektaalisyöpäpotilasaineisto.

Kirjallisuutta

 1. Harries RL, Twine CP, Kugathasan G ym. Prognostic factors for survival following emergency Hartmann's procedure. Postgrad Med J 2012;88:205-9 «PMID: 22366394»PubMed
 2. Al-Refaie WB, Parsons HM, Henderson WG ym. Major cancer surgery in the elderly: results from the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program. Ann Surg 2010;251:311-8 «PMID: 19838107»PubMed
 3. Skala K, Gervaz P, Buchs N ym. Risk factors for mortality-morbidity after emergency-urgent colorectal surgery. Int J Colorectal Dis 2009;24:311-6 «PMID: 18931847»PubMed
 4. Tekkis PP, Poloniecki JD, Thompson MR ym. Operative mortality in colorectal cancer: prospective national study. BMJ 2003;327:1196-201 «PMID: 14630754»PubMed